REG KKU Line Official

gmqQk1vKYT

Line Application ระบบทะเบียน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับผู้ที่ต้องการได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกำหนดการลงทะเบียน วันถอนวิชา หรือข่าวต่างๆ โดย Scan QR Code นี้

Comments are closed.