สำนักฯ ร่วมระดมสมองกองสื่อสารองค์กรเพื่อพัฒนาเว็บเพื่อการรับเข้าศึกษา

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยรองศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการ ได้นำคณะทำงานประชุมระดมความคิดร่วมกับกองสื่อสารองค์กร ซึ่งมีนายชุมพร พารา รักษาการผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับพร้อมคณะ

โดยหัวข้อที่ร่วมระดมสมองในการประชุมครั้งนี้คือ “Web Content Marketing” ที่มุ่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมไปถึงหลักสูตรต่างๆ ที่มีการเปิดสอน และข้อมูลรอบด้านเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งในส่วนของวิชาการและการใช้ชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทางสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ยังประกอบด้วยนายสุภา ไชยยา นักเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวธัญวลัยกฤษณกมล นักเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวณัฎฐา ทองดา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนางสาวนวรัตน์ วงษ์คำจันทร์ นักวิชาการศึกษา และในส่วนทางกองสื่อสารประกอบด้วยนางเบญจมาภรณ์ มามุข รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสื่อสาร นางสาววัลยา ภูงาม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกิจกรรม และนางพัชรากร พัจนสุนทร

ภาพ : สุภาพ ไชชยา
ข่าว : วิญญ์ สาสุนันท์

Comments are closed.