test-คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ

1.การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี

ดาวน์โหลด

2.การขอเทียบ โอน เปลี่ยนแปลง รายวิชา สาขา แผนการศึกษา หลักสูตร สังกัด คณะ

ดาวน์โหลด

3.การขึ้นทะเบียนนักศึกษา

ดาวน์โหลด

4.การลงทะเบียนวิชาเรียน สำหรับนักศึกษา

ดาวน์โหลด

5.การจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลด

6.การขอใบรับรองทางการศึกษา กรณีนักศึกษาปัจจุบัน

ดาวน์โหลด

7.การขอใบรับรองทางการศึกษา กรณีผู้สำเร็จการศึกษา

ดาวน์โหลด