สูจิบัตร (รวมเล่ม)


จำแนกตามสารบัญ

สำเนาพระราโชวาท

กำหนดการ

รายนามกราบบังคมทูล

คำกราบบังคมทูลของนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำกราบบังคมทูลของอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายพระนามดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

รายนามดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

คำประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

รายนามผู้ได้รับพระราชทาน รางวัลพระธาตุพนมทองคำ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศรีมอดินแดง และรางวัลศรีกาลพฤกษ์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

รายนามดุษฎีบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์

รายนามดุษฎีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายนามดุษฎีบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์

รายนามดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์

รายนามดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์

รายนามดุษฎีบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์

รายนามดุษฎีบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายนามดุษฎีบัณฑิต คณะเทคนิคการแพทย์

รายนามดุษฎีบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์

รายนามดุษฎีบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์

รายนามดุษฎีบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์

รายนามดุษฎีบัณฑิต คณะเทคโนโลยี

รายนามดุษฎีบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

รายนามดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

รายนามดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์

รายนามดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย

รายนามดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

รายนามดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

รายนามดุษฎีบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายนามประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง คณะแพทยศาสตร์

รายนามประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์

รายนามมหาบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์

รายนามมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายนามมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์

รายนามมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์

รายนามมหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์

รายนามมหาบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์

รายนามมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายนามมหาบัณฑิต คณะเทคนิคการแพทย์

รายนามมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์

รายนามมหาบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์

รายนามมหาบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์

รายนามมหาบัณฑิต คณะเทคโนโลยี

รายนามมหาบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

รายนามมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายนามมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

รายนามมหาบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์

รายนามมหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์

รายนามมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย

รายนามมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย

รายนามมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

รายนามมหาบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

รายนามบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์

รายนามบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายนามบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์

รายนามบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์

รายนามบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์

รายนามบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์

รายนามบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายนามบัณฑิต คณะเทคนิคการแพทย์

รายนามบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์

รายนามบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์

รายนามบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์

รายนามบัณฑิต คณะเทคโนโลยี

รายนามบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

รายนามบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายนามบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

รายนามบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์

รายนามบัณฑิต คณะนิติศาสตร์

รายนามบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

รายนามบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ

รายนามบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์

รายนามบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย

รายนามบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย

รายนามบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย

รายนามบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย

รายนามอนุปริญญา คณะเกษตรศาสตร์

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำแนกตาม คณะ ระดับการศึกษา และเพศ

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำแนกตาม คณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำแนกตามระดับการศึกษา

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามเกียรตินิยม

เปรียบเทียบผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำแนกตาม คณะ และปีการศึกษา

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

รายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายนามคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายนามผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น