ติดต่อเรา

โทรศัพท์ / FAX (043) 202-397, (043) 202-428

ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 44761
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 44762
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 44764
หน้าห้องผู้บริหาร 42185 / 0-4320-2397
งานบริการและทะเบียนศึกษา (44760)
แผง (หัวหน้างาน)

หน่วยบริการ

0-4320-2286
จิรภา
หทัยรัตน์
ยุภาภรณ์

หน่วยประมวลผล

0-4320-2803
ณัฐวดี
มานะศักดิ์

หน่วยทะเบียนประวัติ

0-4320-2817
พิมนพัท 42186
มานิตย์
สุรพล
งานรับเข้าศึกษาและการตลาด
จุไรรัตน์ (หัวหน้างาน) 44759

หน่วยรับสมัครและสอบคัดเลือก

 
นุชนาถ 42187
ภารดี

หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด

 
ธัญวลัย
สุภาพ
วิทวัส

หน่วยโสตทัศนศึกษา

 
ธเนศ
วิญญ์

หน่วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ

 
อติศานต์ 42396
นัฎฐา 42193
กฤษณะพล
สุนทร
งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา
สมโภชน์ (หัวหน้างาน) 42389

หน่วยทะเบียนเรียน

0-4320-2661
เนตรนภา 45584
ยอดชาย 42390
อภินันท์ 50037
นัฎฐา 42188

หน่วยหลักสูตร

0-4320-3200
สุนทร 44832
นิพนธ์ 44834
มัทรี 44835
เจียระไน 42190
ณัฐฌา 50034
อรนุช 50036

หน่วยสหกิจศึกษา

0-4320-2802
จีระศักดิ์ 42393 / 41229
ภรณ์ฑิพย์ 45580
งานบริหารและสารสนเทศ
สุรศักดิ์ (หัวหน้างาน)  

หน่วยสารบรรณ

0-4320-2428
จันทร์เพ็ญ 42184
ประวิทย์
ปุญญพัตน์
ชัยณรงค์
วิโรจน์

หน่วยการเงิน

09-5669-8160 /42192
ฤทัยรัตน์
ศุรินทร์ธรณ์
ชลธิชา

หน่วยพัสดุ

42385
ถนอมศรี
สุภาภรณ์
ขวัญแก้ว

หน่วยทรัพยากรบุคคล

 
มนัษนันท์ 42386

หน่วยแผนและประกันคุณภาพ

42391
นันธิดา
สุวารี

Facebook
Line Official