ติดต่อเรา

โทรศัพท์ / Fax (043) 202-397, (043) 202-428
ผู้บริหาร
44761 (ผู้อำนวยการ)
44762 (รองฯบริหาร)
44763 (รองฯวิชาการ)
44764 (รองฯแผน)
บริหารทั่วไป
(043) 202-397
(043) 202-428
42184 (สารบรรณ)
42185 (หน้าห้อง)
44111 (สุนิสา)
42192 (การเงิน)
42385 (พัสดุ)
42386 (กองการเจ้าหน้าที่)
50036 (กองการเจ้าหน้าที่)
42391 (แผนและประกันคุณภาพ)
ทะเบียนประวัติ (ติดต่อด้านข้อมูลประวัตินักศึกษา)
#
42186 / 44131 (ภารดี)
42392 (มานิตย์)
รับเข้าศึกษา (ติดต่อด้านการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี)
#
42187 (นุชนาถ)
44759 (จุไรรัตน์)
ทะเบียนเรียน (ติดต่อการลงทะเบียนทุกประเภท)
#
—– (อภินันท์)
42389 (สมโภชน์)
46510 (เนตรนภา)
42390 (ยอดชาย)
42188
พัฒนาวิชาการ (ติดต่อด้านหลักสูตร)
#
44121 (ธันยภัทร)
42190 (เจียระไน)
44832 (สุนทร)
44833 (ประสิทธิ์)
44834 (นิพล)
44835 (มัทรี)
บริการ (ติดต่อขอเอกสารการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต)
#
44151 (หทัยรัตน์)
42189 (ยุภาภรณ์)
งานประสานงานสหกิจศึกษา (สหกิจศึกษาอาเซี่ยน)
#
42393 (พรทิพย์)
ประมวลผล (ติดต่อเรื่องเกรด รหัสลงทะเบียน และการใช้ระบบออนไลน์)
#
50031 (งานธุรการ สารบรรณ)
42394 (ณัฐวดี)
42395 (แผง)
46511 (ธัญวลัย)
42396 (อติศานต์)
42399 (ธเนศ)
44760 (วิญญ์)
42193 (นัฎฐา)
Facebook