สูจิบัตร (รวมเล่ม)


จำแนกตามสารบัญ

สำเนาพระราโชวาท

รายนามกราบบังคมทูล

คำกราบบังคมทูลของอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำกราบบังคมทูลของอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายนามดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓

คำประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓

รายนามผู้ได้รับพระราชทาน รางวัลศาสตราจารย์เกียรติคุณ รางวัลพระธาตุพนมทองคำ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศรีมอดินแดง และรางวัลศรีกาลพฤกษ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

รายนามดุษฎีบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์

รายนามดุษฎีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายนามดุษฎีบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์

รายนามดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์

รายนามดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์

รายนามดุษฎีบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์

รายนามดุษฎีบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายนามดุษฎีบัณฑิต คณะเทคนิคการแพทย์

รายนามดุษฎีบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์

รายนามดุษฎีบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์

รายนามดุษฎีบัณฑิต คณะเทคโนโลยี

รายนามดุษฎีบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

รายนามดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

รายนามดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์

รายนามดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย

รายนามดุษฎีบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายนามประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง คณะแพทยศาสตร์

รายนามประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์

รายนามมหาบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์

รายนามมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายนามมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์

รายนามมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์

รายนามมหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์

รายนามมหาบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์

รายนามมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายนามมหาบัณฑิต คณะเทคนิคการแพทย์

รายนามมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์

รายนามมหาบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์

รายนามมหาบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์

รายนามมหาบัณฑิต คณะเทคโนโลยี

รายนามมหาบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

รายนามมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายนามมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

รายนามมหาบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์

รายนามมหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์

รายนามมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย

รายนามมหาบัณฑิต คณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย

รายนามมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย

รายนามมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

รายนามมหาบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

รายนามบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์

รายนามบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายนามบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์

รายนามบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์

รายนามบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์

รายนามบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์

รายนามบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายนามบัณฑิต คณะเทคนิคการแพทย์

รายนามบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์

รายนามบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์

รายนามบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์

รายนามบัณฑิต คณะเทคโนโลยี

รายนามบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

รายนามบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายนามบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

รายนามบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์

รายนามบัณฑิต คณะนิติศาสตร์

รายนามบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

รายนามบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ

รายนามบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์

รายนามบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย

รายนามบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย

รายนามบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย

รายนามบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย

รายนามบัณฑิต คณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย

รายนามอนุปริญญา คณะวิทยาศาสตร์

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำแนกตาม คณะ ระดับการศึกษา และเพศ

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำแนกตาม คณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำแนกตามระดับการศึกษา

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามเกียรตินิยม

เปรียบเทียบผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำแนกตาม คณะ และปีการศึกษา

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

รายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายนามคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายนามผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น