ไฟล์สูจิบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖


จำแนกตามสารบัญ

สำเนาพระราโชวาท

รายนามผู้กราบบังคมทูล

คำกราบบังคมทูลของนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำกราบบังคมทูลของอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายนามดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖

คำประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖

รายนามผู้ได้รับพระราชทาน รางวัลพระธาตุพนมทองคำ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศรีมอดินแดง และรางวัลศรีกาลพฤกษ์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖

คำประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุพนมทองคำ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศรีมอดินแดง และรางวัลศรีกาลพฤกษ์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖

รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

รายนามดุษฎีบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์

รายนามดุษฎีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายนามดุษฎีบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์

รายนามดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์

รายนามดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์

รายนามดุษฎีบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์

รายนามดุษฎีบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายนามดุษฎีบัณฑิต คณะเทคนิคการแพทย์

รายนามดุษฎีบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์

รายนามดุษฎีบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์

รายนามดุษฎีบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์

รายนามดุษฎีบัณฑิต คณะเทคโนโลยี

รายนามดุษฎีบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

รายนามดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

รายนามดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์

รายนามดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย

รายนามดุษฎีบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายนามดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

รายนามดุษฎีบัณฑิต คณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย

รายนามประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง คณะแพทยศาสตร์

รายนามประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์

รายนามมหาบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์

รายนามมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายนามมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์

รายนามมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์

รายนามมหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์

รายนามมหาบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์

รายนามมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายนามมหาบัณฑิต คณะเทคนิคการแพทย์

รายนามมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์

รายนามมหาบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์

รายนามมหาบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์

รายนามมหาบัณฑิต คณะเทคโนโลยี

รายนามมหาบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

รายนามมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายนามมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

รายนามมหาบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์

รายนามมหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์

รายนามมหาบัณฑิต วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

รายนามมหาบัณฑิต คณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย

รายนามมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย

รายนามมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

รายนามมหาบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

รายนามมหาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ

รายนามบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์

รายนามบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายนามบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์

รายนามบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์

รายนามบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์

รายนามบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์

รายนามบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายนามบัณฑิต คณะเทคนิคการแพทย์

รายนามบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์

รายนามบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์

รายนามบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์

รายนามบัณฑิต คณะเทคโนโลยี

รายนามบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

รายนามบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายนามบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

รายนามบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์

รายนามบัณฑิต คณะนิติศาสตร์

รายนามบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

รายนามบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ

รายนามบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์

รายนามบัณฑิต วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

รายนามบัณฑิต คณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำแนกตาม คณะ ระดับการศึกษา และเพศ

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำแนกตาม คณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำแนกตามระดับการศึกษา

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามเกียรตินิยม

เปรียบเทียบผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำแนกตาม คณะ และปีการศึกษา

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

รายนามนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายนามคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายนามผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น