>>ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ รหัส 52-55 

 

 

 

 

 

ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี (ฉบับที่ 1688/2552) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ รหัส 56 เป็นต้นไป 

 

 

 

 

 

ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี (ฉบับที่ 963/2555)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

สำหรับนักศึกษาแพทยศาสตรชั้นคลินิก คณะแพทยศาสตร์

 

 

 

 

 

ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี (ฉบับที่ 605/2559) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

สำหรับนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ รหัส 61 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2691/2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

สำหรับนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ รหัส 62 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 396/2562 

 

 

 

 

 

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ คณะเศรษฐศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 141/2559, 963/2555 หนังสือที่ ศธ 0514.23.6/551 สำหรับนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ รหัส 55 56 57 58 59 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 727/2561) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

 

 

 

 

 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับนักศึกษา รหัส 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 485/2561) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ 

 

 

 

 

 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับนักศึกษา รหัส 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 9/2559, 1764/2558, 963/2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 651/2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

 

 

 

 

>> ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1548/2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

สำหรับนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ 

 

 

 

 

 

>> ประกาศฯ (ฉบับที่ 49/2551) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 

 

 

 

 

หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติ (ฉบับที่ 2) 

 

 

 

 

 

สำหรับนักศึกษา รหัส 52, 53, 54, 55, 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> ประกาศฯ (ฉบับที่ 47/2557) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 

 

 

 

 

หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติ (ฉบับที่ 3) 

 

 

 

 

 

สำหรับนักศึกษา รหัส 57-60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> ประกาศฯ (ฉบับที่ 403/2561) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 

 

 

 

 

สำหรับหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยนานาชาติ 

 

 

 

 

 

สำหรับนักศึกษา รหัส 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( ฉบับที่ 1689/2562 ) 

 

 

 

 

 

(ตั้งแต่ภาคการศึกษา 2561/2 เป็นต้นไป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

สำหรับนักศึกษา วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

 

 

>> ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี (ฉบับที่ 963/2555)

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

 

 

 

 

 

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ

 

 

 

 

 

คณะบริหารธุรกิจ (ถึงรหัส 60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> คณะบริหารธุรกิจ (สำหรับนักศึกษา รหัส 61 คณะบริหารธุรกิจ) 

 

 

 

 

 

ประกาศฯ (ฉบับที่ 726/2561) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

 

 

 

 

 

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

 

 

 

สำหรับนักศึกษา รหัส 61 


>> สำหรับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (ผู้ประกอบการดิจิทัล) 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 853/2564


>> สำหรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 328/2564