>> สำหรับนักศึกษา โครงการพิเศษ (เลือกตามคณะ สาขาวิชา)  
         
    - คณะนิติศาสตร์  
      ประกาศฯ (ฉบับที่ 222/2549) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
      หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์  
         
    - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      ประกาศฯ (ฉบับที่ 971/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
      หลักสูตรโครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
         
      ประกาศฯ (ฉบับที่ 359/2550) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาจีนธุรกิจ  
         
      ประกาศฯ (ฉบับที่ 93/2554) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ  
         
    - คณะวิทยาการจัดการ  
      ประกาศฯ (ฉบับที่ 1222/2549) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
      หลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ  
         
      ประกาศฯ (ฉบับที่ 376/2553) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการกอล์ฟ  
         
    - คณะวิทยาศาสตร์  
      ประกาศฯ (ฉบับที่ 963/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์  
         
      ประกาศฯ (ฉบับที่ 902/2551) เรือง ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศศาสตร์  
         
      ประกาศฯ (ฉบับที่ 1427/2549) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
         
    - คณะวิศวกรรมศาสตร์  
      ประกาศฯ (ฉบับที่ 169/2553) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
      หลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตั้งแต่ปีการศึกษา 53 เป็นต้นไป)  
         
    - คณะศึกษาศาสตร์  
      ประกาศฯ (ฉบับที่ 774/2549) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
      หลักสูตรนานาชาติสองปริญญา คณะศึกษาศาสตร์  
         
      ประกาศฯ (ฉบับที่ 461/2550) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
      หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การสอนภาษาจีนในฐานะภาษา  
      ต่างประเทศ  
         
    - คณะสัตวแพทยศาสตร์  
      ประกาศฯ (ฉบับที่ 962/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
      หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
         
    - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
      ประกาศฯ (ฉบับที่ 965/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
      หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์  
         
    - คณะสาธารณสุขศาสตร์  
      ประกาศฯ (ฉบับที่ 219/2549) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
      หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)  
         
    - ประกาศฯ (ฉบับที่ 1732/2555) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
      หลักสูตรสาธาณณสุขศาสตรบัณฑิต  
         
    - ประกาศฯ (ฉบับที่ 1039/2561) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ  
      คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)  
      สาขาวิชาเอกคู่ อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
         
    - คณะเภสัชศาสตร์  
      ประกาศฯ (ฉบับที่ 969/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
      หลักสูตรคณะเภสัชศาสตร์  
         
      ประกาศฯ (ฉบับที่ 531/2553) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
      หลักสูตรโครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  
      หลักสูตรนานาชาติ  
         
    - คณะเทคนิคการแพทย์  
      ประกาศฯ (ฉบับที่ 967/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
      หลักสูตรโครงการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์  
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  
         
    - วิทยาเขตหนองคาย  
      ประกาศฯ (ฉบับที่ 1592/2560) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
      หลักสูตรโครงการพิเศษ วิทยาเขตหนองคาย  
      "หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต"