คุณลักษณะองค์กร

 

main-head-480
 

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

 

ประวัติองค์กร
สำนักทะเบียนและประมวลผลจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2537 ต่อมา พ.ศ. 2548 มีการรวมสำนักทะเบียนและประมวลผลและกองบริการการศึกษาเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น และเมื่อปี พ.ศ. 2558 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 โดยให้สำนักทะเบียนและประมวลผล ใช้ชื่อว่า สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นส่วนงานเทียบเท่าคณะโดยมีภาระหน้าที่เพื่อให้บริการและสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภารกิจหลัก

1) การสนับสนุนการบริหารหลักสูตร สำนักให้บริการและสนับสนุนด้านบริหารหลักสูตรโดยการตรวจสอบความถูกต้องของหลักสูตรที่เสนอจากคณะวิชาตามระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านมาตรฐานหลักสูตร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการพิจารณา และสนับสนุนการดำเนินงานจนถึงการได้รับอนุมติจากสภามหาวิทยาลัยและการรับทราบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักจึงเป็นศูนย์กลางด้านการจัดการฐานข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลและสารสนเทศด้านการตรวจประเมินหลักสูตร

2) การสนับสนุนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สำนักดำเนินการสนับสนุนการรับบุคคลเข้าศึกษาตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกขั้นตอนของกระบวนการ นอกจากนี้ยังสนับสนุนกิจกรรม ข้อมูลและสารสนเทศด้านการรับเข้าศึกษาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

3) การให้บริการด้านระบบทะเบียนนักศึกษา สำนักดำเนินการให้บริการด้านระบบทะเบียนนักศึกษา เช่น ประวัตินักศึกษา ตารางสอนตารางสอบ การลงทะเบียน การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา การประมวลผลการศึกษา ให้แก่ผู้รับบริการทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4) การสนับสนุนการจัดการด้านสหกิจศึกษาอาเซียน สำนักเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาอาเซียนของมหาวิทยาลัยและเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิสัยทัศน์

“องค์กรชั้นนำด้านการบริการระบบทะเบียนและสนับสนุนการจัดการศึกษา”
(“สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับดีเยี่ยมเมื่อพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการ การส่งมอบคุณค่า และผลลัพธ์”)

พันธกิจ

การบริการและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพของงานสู่มาตรฐานสากล โดยมีภารกิจที่สำคัญ 4 ด้าน คือ

  • การพัฒนาระบบทะเบียนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและได้มาตรฐาน
  • การสนับสนุนด้านการบริหารหลักสูตร การรับเข้าศึกษา และสหกิจศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
  • การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศแบบบูรณาการเพื่อส่งมอบผลลัพธ์และเพิ่มคุณค่าการให้บริการ
  • การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตทีมีคุณภาพและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาและขยายขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการระบบทะเบียนและสนับสนุนการบริหารวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีธรรมาภิบาล และบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อความเป็นเลิศขององค์กร
ค่านิยม SMART REG

S = มุ่งมั่นให้บริการที่ดียิ่งขึ้นด้วยใจและเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Smart Service)
M = การบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง (Management by Fact)
A = ความสามารถในการปรับตัวอย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น (Agility)
R = ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และเสมอภาค (Rule of Law and Equity)
T = การทำงานเป็นทีมและเรียนรู้ร่วมกัน (Teamwork and Learning Together)
R = รับผิดชอบต่อสังคม (Responsibility)
E = การมีส่วนร่วมและความสุขในความสำเร็จขององค์กร (Engagement)
G = หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

 

กระบวนงานสำนัก