ข้อมูล ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2563 เวลา 16:46:35 น.

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

BUREAU OF ACADEMIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT : KHON KAEN UNIVERSITY

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 บัณฑิตรุ่นที่ 53# ระดับ/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้เข้ารับปริญญา เลื่อนรับปริญญา
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ปริญญาเอก 40 61 101 10 19 29 30 42 72 10 17 27 0 0 0
2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูง 70 77 147 0 0 0 70 77 147 0 0 0 0 0 0
3 ปริญญาโท 87 144 231 28 37 65 59 107 166 22 36 58 0 0 0
4 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 1 6 7 1 3 4 0 3 3 1 3 4 0 0 0
5 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 15 16 31 3 6 9 12 10 22 3 4 7 0 0 0
รวม 213 304 517 42 65 107 171 239 410 36 60 96 0 0 0
ระดับปริญญาตรี
1 คณะวิทยาศาสตร์ 28 34 62 8 11 19 20 23 43 7 11 18 0 0 0
2 คณะเกษตรศาสตร์ 9 5 14 3 3 6 6 2 8 2 2 4 0 0 0
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 37 13 50 9 0 9 28 13 41 7 0 7 0 0 0
4 คณะศึกษาศาสตร์ 126 254 380 33 84 117 93 170 263 32 84 116 0 0 0
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 13 117 130 3 40 43 10 77 87 3 40 43 0 0 0
6 คณะแพทยศาสตร์ 114 129 243 50 77 127 64 52 116 47 71 118 0 0 0
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 27 120 147 5 19 24 22 101 123 5 17 22 0 0 0
8 คณะเทคนิคการแพทย์ 10 38 48 2 15 17 8 23 31 2 15 17 0 0 0
9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 13 50 63 7 26 33 6 24 30 7 26 33 0 0 0
10 คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 45 64 3 11 14 16 34 50 3 8 11 0 0 0
11 คณะเภสัชศาสตร์ 29 81 110 10 42 52 19 39 58 10 42 52 0 0 0
12 คณะเทคโนโลยี 1 5 6 0 0 0 1 5 6 0 0 0 0 0 0
13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 14 57 71 3 10 13 11 47 58 3 9 12 0 0 0
14 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 6 26 32 2 12 14 4 14 18 2 12 14 0 0 0
15 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 4 4 8 3 2 5 1 2 3 3 2 5 0 0 0
16 คณะนิติศาสตร์ 18 28 46 2 12 14 16 16 32 2 12 14 0 0 0
17 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
18 วิทยาลัยนานาชาติ 3 1 4 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0
19 คณะเศรษฐศาสตร์ 16 83 99 4 29 33 12 54 66 4 29 33 0 0 0
20 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 14 26 40 2 13 15 12 13 25 2 13 15 0 0 0
21 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย 22 55 77 5 18 23 17 37 54 5 18 23 0 0 0
22 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย 4 8 12 2 5 7 2 3 5 2 4 6 0 0 0
รวม 530 1,179 1,709 156 429 585 374 750 1,124 148 415 563 0 0 0
ระดับอนุปริญญา
1 คณะวิทยาศาสตร์ 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
รวม 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 743 1,484 2,227 198 494 692 545 990 1,535 184 475 659 0 0 0