ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 22:39:32 น.

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

BUREAU OF ACADEMIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT : KHON KAEN UNIVERSITY

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตรุ่นที่ 51# ระดับ/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ปริญญาเอก 81 100 181 55 69 124 26 31 57
2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูง 51 82 133 16 28 44 35 54 89
3 ปริญญาโท 239 364 603 132 231 363 107 133 240
4 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 0 4 4 0 0 0 0 4 4
5 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 15 25 40 7 15 22 8 10 18
6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 17 19 36 9 13 22 8 6 14
รวม 403 594 997 219 356 575 184 238 422
ระดับปริญญาตรี
1 คณะวิทยาศาสตร์ 209 470 679 163 397 560 46 73 119
2 คณะเกษตรศาสตร์ 101 265 366 87 253 340 14 12 26
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 331 166 497 257 139 396 74 27 101
4 คณะศึกษาศาสตร์ 161 348 509 129 319 448 32 29 61
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 8 90 98 8 79 87 0 11 11
6 คณะแพทยศาสตร์ 119 130 249 104 120 224 15 10 25
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 111 520 631 83 458 541 28 62 90
8 คณะเทคนิคการแพทย์ 27 84 111 26 83 109 1 1 2
9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 28 115 143 25 108 133 3 7 10
10 คณะทันตแพทยศาสตร์ 14 56 70 14 54 68 0 2 2
11 คณะเภสัชศาสตร์ 25 91 116 23 90 113 2 1 3
12 คณะเทคโนโลยี 45 110 155 37 100 137 8 10 18
13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 22 58 80 22 58 80 0 0 0
14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 37 65 102 31 56 87 6 9 15
15 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 80 371 451 70 345 415 10 26 36
16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 78 85 163 54 70 124 24 15 39
17 คณะนิติศาสตร์ 88 172 260 50 122 172 38 50 88
18 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 63 133 196 56 123 179 7 10 17
19 วิทยาลัยนานาชาติ 23 79 102 12 65 77 11 14 25
20 คณะเศรษฐศาสตร์ 32 73 105 29 66 95 3 7 10
21 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 58 88 146 45 82 127 13 6 19
22 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย 55 115 170 45 94 139 10 21 31
23 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย 26 182 208 18 159 177 8 23 31
รวม 1,741 3,866 5,607 1,388 3,440 4,828 353 426 779
ระดับอนุปริญญา
1 คณะเกษตรศาสตร์ 1 0 1 0 0 0 1 0 1
รวม 1 0 1 0 0 0 1 0 1
รวมทั้งสิ้น 2,145 4,460 6,605 1,607 3,796 5,403 538 664 1,202