ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:47:33 น.

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

BUREAU OF ACADEMIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT : KHON KAEN UNIVERSITY

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตรุ่นที่ 51# ระดับ/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ปริญญาเอก 125 145 270 122 144 266 3 1 4
2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูง 51 82 133 48 78 126 3 4 7
3 ปริญญาโท 376 637 1013 366 631 997 10 6 16
4 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 0 4 4 0 4 4 0 0 0
5 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 94 138 232 92 135 227 2 3 5
6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 35 31 66 35 31 66 0 0 0
รวม 681 1,037 1,718 663 1,023 1,686 18 14 32
ระดับปริญญาตรี
1 คณะวิทยาศาสตร์ 242 503 745 242 503 745 0 0 0
2 คณะเกษตรศาสตร์ 112 272 384 111 272 383 1 0 1
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 346 169 515 345 169 514 1 0 1
4 คณะศึกษาศาสตร์ 164 350 514 164 350 514 0 0 0
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 8 91 99 8 91 99 0 0 0
6 คณะแพทยศาสตร์ 121 131 252 118 130 248 3 1 4
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 115 542 657 110 541 651 5 1 6
8 คณะเทคนิคการแพทย์ 40 111 151 40 111 151 0 0 0
9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 36 143 179 36 143 179 0 0 0
10 คณะทันตแพทยศาสตร์ 14 57 71 14 57 71 0 0 0
11 คณะเภสัชศาสตร์ 26 91 117 26 91 117 0 0 0
12 คณะเทคโนโลยี 45 110 155 45 109 154 0 1 1
13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 24 58 82 24 58 82 0 0 0
14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 39 71 110 38 71 109 1 0 1
15 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 84 375 459 84 374 458 0 1 1
16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 94 94 188 94 94 188 0 0 0
17 คณะนิติศาสตร์ 98 186 284 98 186 284 0 0 0
18 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 66 134 200 66 134 200 0 0 0
19 วิทยาลัยนานาชาติ 34 103 137 33 103 136 1 0 1
20 คณะเศรษฐศาสตร์ 32 73 105 32 73 105 0 0 0
21 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 71 96 167 71 95 166 0 1 1
22 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย 72 138 210 72 137 209 0 1 1
23 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย 29 196 225 29 196 225 0 0 0
รวม 1,912 4,094 6,006 1,900 4,088 5,988 12 6 18
ระดับอนุปริญญา
1 คณะเกษตรศาสตร์ 1 0 1 0 0 0 1 0 1
2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 1 1 0 0 0 0 1 1
รวม 1 1 2 0 0 0 1 1 2
รวมทั้งสิ้น 2,594 5,132 7,726 2,563 5,111 7,674 31 21 52