ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฏาคม 2561 เวลา 12:11:40 น.

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

BUREAU OF ACADEMIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT : KHON KAEN UNIVERSITY

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตรุ่นที่ 51# ระดับ/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ปริญญาเอก 56 68 124 25 18 43 31 50 81
2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูง 0 1 1 0 0 0 0 1 1
3 ปริญญาโท 168 241 409 61 97 158 107 144 251
4 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 14 21 35 1 8 9 13 13 26
5 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 11 15 26 3 7 10 8 8 16
รวม 249 346 595 90 130 220 159 216 375
ระดับปริญญาตรี
1 คณะวิทยาศาสตร์ 75 236 311 22 79 101 53 157 210
2 คณะเกษตรศาสตร์ 83 227 310 38 123 161 45 104 149
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 40 13 53 23 8 31 17 5 22
4 คณะศึกษาศาสตร์ 154 344 498 80 237 317 74 107 181
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 8 90 98 3 28 31 5 62 67
6 คณะแพทยศาสตร์ 114 126 240 79 91 170 35 35 70
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 81 410 491 25 178 203 56 232 288
8 คณะเทคนิคการแพทย์ 25 82 107 22 75 97 3 7 10
9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 28 113 141 19 84 103 9 29 38
10 คณะทันตแพทยศาสตร์ 14 56 70 13 53 66 1 3 4
11 คณะเภสัชศาสตร์ 25 88 113 13 68 81 12 20 32
12 คณะเทคโนโลยี 45 108 153 10 39 49 35 69 104
13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 22 56 78 14 42 56 8 14 22
14 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 64 327 391 22 140 162 42 187 229
15 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 24 8 32 8 2 10 16 6 22
16 คณะนิติศาสตร์ 11 3 14 2 2 4 9 1 10
17 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 61 131 192 26 44 70 35 87 122
18 วิทยาลัยนานาชาติ 1 1 2 0 1 1 1 0 1
19 คณะเศรษฐศาสตร์ 28 70 98 9 35 44 19 35 54
20 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 13 16 29 6 13 19 7 3 10
21 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย 16 37 53 5 22 27 11 15 26
22 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย 8 66 74 5 36 41 3 30 33
รวม 940 2,608 3,548 444 1,400 1,844 496 1,208 1,704
ระดับอนุปริญญา
1 คณะเกษตรศาสตร์ 1 0 1 0 0 0 1 0 1
รวม 1 0 1 0 0 0 1 0 1
รวมทั้งสิ้น 1,190 2,954 4,144 534 1,530 2,064 656 1,424 2,080