ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 19:15:56 น.

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

BUREAU OF ACADEMIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT : KHON KAEN UNIVERSITY

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตรุ่นที่ 51# ระดับ/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ปริญญาเอก 13 18 31 3 2 5 10 16 26
2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูง 0 1 1 0 0 0 0 1 1
3 ปริญญาโท 71 88 159 3 5 8 68 83 151
4 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 6 10 16 0 0 0 6 10 16
5 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 4 5 9 0 0 0 4 5 9
รวม 94 122 216 6 7 13 88 115 203
ระดับปริญญาตรี
1 คณะวิทยาศาสตร์ 22 33 55 0 2 2 22 31 53
2 คณะเกษตรศาสตร์ 8 9 17 0 0 0 8 9 17
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 32 11 43 2 1 3 30 10 40
4 คณะพยาบาลศาสตร์ 0 1 1 0 0 0 0 1 1
5 คณะแพทยศาสตร์ 7 6 13 0 0 0 7 6 13
6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13 76 89 1 14 15 12 62 74
7 คณะเทคนิคการแพทย์ 1 4 5 0 0 0 1 4 5
8 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 1 2 0 1 1 1 0 1
9 คณะเภสัชศาสตร์ 0 2 2 0 0 0 0 2 2
10 คณะเทคโนโลยี 2 5 7 0 0 0 2 5 7
11 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 2 4 6 0 0 0 2 4 6
12 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 2 2 0 0 0 0 2 2
13 คณะนิติศาสตร์ 1 0 1 0 0 0 1 0 1
14 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 0 1 1 0 0 0 0 1 1
15 คณะเศรษฐศาสตร์ 8 46 54 0 2 2 8 44 52
16 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 8 12 20 0 0 0 8 12 20
17 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย 3 11 14 0 2 2 3 9 12
18 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย 8 62 70 1 8 9 7 54 61
รวม 116 286 402 4 30 34 112 256 368
ระดับอนุปริญญา
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 210 408 618 10 37 47 200 371 571