ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 16:14:59 น.

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

BUREAU OF ACADEMIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT : KHON KAEN UNIVERSITY

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 บัณฑิตรุ่นที่ 52# ระดับ/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ปริญญาเอก 7 10 17 0 0 0 7 10 17
2 ปริญญาโท 11 11 22 0 1 1 11 10 21
รวม 18 21 39 0 1 1 18 20 38
ระดับปริญญาตรี
1 คณะวิทยาศาสตร์ 1 0 1 0 0 0 1 0 1
2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 0 1 0 0 0 1 0 1
3 คณะศึกษาศาสตร์ 1 1 2 0 0 0 1 1 2
4 คณะแพทยศาสตร์ 4 8 12 0 0 0 4 8 12
5 คณะทันตแพทยศาสตร์ 0 1 1 0 0 0 0 1 1
6 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย 0 1 1 0 0 0 0 1 1
รวม 7 11 18 0 0 0 7 11 18
ระดับอนุปริญญา
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 25 32 57 0 1 1 25 31 56