ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2562 เวลา 21:29:00 น.

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

BUREAU OF ACADEMIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT : KHON KAEN UNIVERSITY

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 บัณฑิตรุ่นที่ 52# ระดับ/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้เข้ารับปริญญา เลื่อนรับปริญญา
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ปริญญาเอก 148 146 294 146 145 291 2 1 3 130 132 262 2 3 5
2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูง 63 87 150 57 86 143 6 1 7 48 75 123 0 1 1
3 ปริญญาโท 339 543 882 335 541 876 4 2 6 309 503 812 1 4 5
4 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 77 142 219 76 141 217 1 1 2 69 134 203 0 1 1
5 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 46 33 79 43 33 76 3 0 3 39 31 70 0 1 1
รวม 673 951 1,624 657 946 1,603 16 5 21 595 875 1,470 3 10 13
ระดับปริญญาตรี
1 คณะวิทยาศาสตร์ 245 464 709 242 463 705 3 1 4 231 455 686 1 2 3
2 คณะเกษตรศาสตร์ 122 298 420 122 298 420 0 0 0 120 293 413 0 2 2
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 410 196 606 410 196 606 0 0 0 403 188 591 0 0 0
4 คณะศึกษาศาสตร์ 203 356 559 202 356 558 1 0 1 193 353 546 0 0 0
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 17 99 116 17 99 116 0 0 0 17 97 114 0 0 0
6 คณะแพทยศาสตร์ 159 124 283 155 120 275 4 4 8 145 118 263 0 0 0
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 139 497 636 137 492 629 2 5 7 126 465 591 1 0 1
8 คณะเทคนิคการแพทย์ 30 120 150 30 120 150 0 0 0 26 115 141 0 2 2
9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 27 134 161 27 134 161 0 0 0 26 128 154 0 4 4
10 คณะทันตแพทยศาสตร์ 24 55 79 24 55 79 0 0 0 24 55 79 0 0 0
11 คณะเภสัชศาสตร์ 45 88 133 45 88 133 0 0 0 45 87 132 0 0 0
12 คณะเทคโนโลยี 41 116 157 41 116 157 0 0 0 40 114 154 0 0 0
13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 27 52 79 27 52 79 0 0 0 25 50 75 0 0 0
14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 56 68 124 55 68 123 1 0 1 53 68 121 1 0 1
15 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 94 415 509 94 413 507 0 2 2 92 404 496 0 0 0
16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 58 82 140 58 82 140 0 0 0 56 78 134 0 0 0
17 คณะนิติศาสตร์ 236 333 569 236 332 568 0 1 1 221 324 545 0 0 0
18 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 78 110 188 78 109 187 0 1 1 76 107 183 0 0 0
19 วิทยาลัยนานาชาติ 36 80 116 35 77 112 1 3 4 30 68 98 0 2 2
20 คณะเศรษฐศาสตร์ 25 62 87 25 61 86 0 1 1 24 54 78 0 1 1
21 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 41 91 132 40 90 130 1 1 2 40 90 130 0 0 0
22 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย 59 112 171 59 111 170 0 1 1 58 111 169 0 0 0
23 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย 41 225 266 41 225 266 0 0 0 39 221 260 0 0 0
24 คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 0 13 13 0 13 13 0 0 0 0 13 13 0 0 0
รวม 2,213 4,190 6,403 2,200 4,170 6,370 13 20 33 2,110 4,056 6,166 3 13 16
ระดับอนุปริญญา
1 คณะเกษตรศาสตร์ 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
รวม 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 2,887 5,141 8,028 2,857 5,116 7,973 30 25 55 2,705 4,931 7,636 6 23 29