ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 08:05:04 น.

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

BUREAU OF ACADEMIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT : KHON KAEN UNIVERSITY

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2567 บัณฑิตรุ่นที่ 57# ระดับ/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้เข้ารับปริญญา ผู้ไม่เข้ารับปริญญา เลื่อนรับปริญญา
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ปริญญาเอก 49 57 106 11 9 20 38 48 86 2 3 5 9 6 15 0 0 0
2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูง 68 70 138 0 0 0 68 70 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ปริญญาโท 119 199 318 24 41 65 95 158 253 14 14 28 10 27 37 0 0 0
4 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 15 15 30 4 7 11 11 8 19 1 0 1 3 7 10 0 0 0
5 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 10 6 16 1 2 3 9 4 13 1 2 3 0 0 0 0 0 0
รวม 261 347 608 40 59 99 221 288 509 18 19 37 22 40 62 0 0 0
ระดับปริญญาตรี
1 คณะวิทยาศาสตร์ 140 339 480 4 5 9 136 334 470 1 2 3 3 3 6 0 0 0
2 คณะเกษตรศาสตร์ 139 307 446 7 11 18 132 296 428 3 3 6 4 8 12 0 0 0
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 310 196 506 11 16 27 299 180 479 0 3 3 11 13 24 0 0 0
4 คณะศึกษาศาสตร์ 224 258 482 26 26 52 198 232 430 23 24 47 3 2 5 0 0 0
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 12 113 125 0 0 0 12 113 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 คณะแพทยศาสตร์ 121 183 304 4 12 16 117 171 288 0 2 2 4 10 14 0 0 0
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 139 436 575 3 26 29 136 410 546 0 4 4 3 22 25 0 0 0
8 คณะเทคนิคการแพทย์ 22 114 136 0 2 2 22 112 134 0 1 1 0 1 1 0 0 0
9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 14 62 76 1 1 2 13 61 74 0 0 0 1 1 2 0 0 0
10 คณะทันตแพทยศาสตร์ 20 42 62 0 0 0 20 42 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 คณะเภสัชศาสตร์ 38 102 140 1 3 4 37 99 136 0 1 1 1 2 3 0 0 0
12 คณะเทคโนโลยี 43 112 155 1 4 5 42 108 150 0 0 0 1 4 5 0 0 0
13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 17 50 67 0 0 0 17 50 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 38 65 103 1 5 6 37 60 97 0 0 0 1 5 6 0 0 0
15 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 107 395 502 3 48 51 104 347 451 2 33 35 1 15 16 0 0 0
16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 46 55 101 1 0 1 45 55 100 1 0 1 0 0 0 0 0 0
17 คณะนิติศาสตร์ 114 307 421 3 9 12 111 298 409 0 2 2 3 7 10 0 0 0
18 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 57 94 151 0 2 2 57 92 149 0 0 0 0 2 2 0 0 0
19 วิทยาลัยนานาชาติ 1 2 3 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 คณะเศรษฐศาสตร์ 33 62 95 1 8 9 32 54 86 1 5 6 0 3 3 0 0 0
21 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 106 128 234 5 3 8 101 125 226 3 2 5 2 1 3 0 0 0
22 คณะสหวิทยาการ 109 232 341 5 14 19 104 218 322 2 10 12 3 4 7 0 0 0
รวม 1,850 3,654 5,504 77 195 272 1,773 3,459 5,232 36 92 128 41 103 144 0 0 0
ระดับอนุปริญญา
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 2,111 4,001 6,112 117 254 371 1,994 3,747 5,741 54 111 165 63 143 206 0 0 0