ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 10:12:27 น.

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

BUREAU OF ACADEMIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT : KHON KAEN UNIVERSITY

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 บัณฑิตรุ่นที่ 52# ระดับ/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ปริญญาเอก 19 18 37 7 1 8 12 17 29
2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูง 0 1 1 0 0 0 0 1 1
3 ปริญญาโท 51 61 112 5 12 17 46 49 95
4 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 0 3 3 0 1 1 0 2 2
5 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 1 1 2 0 0 0 1 1 2
รวม 71 84 155 12 14 26 59 70 129
ระดับปริญญาตรี
1 คณะวิทยาศาสตร์ 27 29 56 5 8 13 22 21 43
2 คณะเกษตรศาสตร์ 7 8 15 2 2 4 5 6 11
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 38 7 45 13 4 17 25 3 28
4 คณะศึกษาศาสตร์ 177 325 502 112 239 351 65 86 151
5 คณะแพทยศาสตร์ 10 9 19 2 0 2 8 9 17
6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11 60 71 5 35 40 6 25 31
7 คณะเทคนิคการแพทย์ 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 4 4 0 3 3 0 1 1
9 คณะทันตแพทยศาสตร์ 0 3 3 0 3 3 0 0 0
10 คณะเทคโนโลยี 2 1 3 1 1 2 1 0 1
11 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 0 1 0 0 0 1 0 1
12 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 9 29 38 2 22 24 7 7 14
13 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 5 2 7 3 1 4 2 1 3
14 คณะนิติศาสตร์ 3 3 6 1 0 1 2 3 5
15 วิทยาลัยนานาชาติ 1 3 4 1 2 3 0 1 1
16 คณะเศรษฐศาสตร์ 9 35 44 3 13 16 6 22 28
17 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 1 3 4 0 2 2 1 1 2
18 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย 14 33 47 2 19 21 12 14 26
19 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย 2 5 7 1 2 3 1 3 4
รวม 317 559 876 153 356 509 164 203 367
ระดับอนุปริญญา
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 388 643 1,031 165 370 535 223 273 496