ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 07:16:29 น.

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

BUREAU OF ACADEMIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT : KHON KAEN UNIVERSITY

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 บัณฑิตรุ่นที่ 52# ระดับ/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ปริญญาเอก 40 34 74 15 8 23 25 26 51
2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูง 0 1 1 0 1 1 0 0 0
3 ปริญญาโท 79 110 189 17 34 51 62 76 138
4 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 6 16 22 0 8 8 6 8 14
5 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 14 4 18 7 1 8 7 3 10
รวม 139 165 304 39 52 91 100 113 213
ระดับปริญญาตรี
1 คณะวิทยาศาสตร์ 29 30 59 10 19 29 19 11 30
2 คณะเกษตรศาสตร์ 7 10 17 3 6 9 4 4 8
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 45 8 53 20 5 25 25 3 28
4 คณะศึกษาศาสตร์ 185 330 515 147 303 450 38 27 65
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 17 94 111 7 45 52 10 49 59
6 คณะแพทยศาสตร์ 134 103 239 43 43 86 91 60 151
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13 66 79 9 47 56 4 19 23
8 คณะเทคนิคการแพทย์ 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 4 4 0 3 3 0 1 1
10 คณะทันตแพทยศาสตร์ 18 52 70 1 25 26 17 27 44
11 คณะเภสัชศาสตร์ 45 87 132 11 22 33 34 65 99
12 คณะเทคโนโลยี 2 1 3 1 1 2 1 0 1
13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 0 1 0 0 0 1 0 1
14 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 10 30 40 5 27 32 5 3 8
15 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 6 2 8 4 1 5 2 1 3
16 คณะนิติศาสตร์ 10 10 20 1 3 4 9 7 16
17 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 2 3 5 0 0 0 2 3 5
18 วิทยาลัยนานาชาติ 1 4 5 1 2 3 0 2 2
19 คณะเศรษฐศาสตร์ 10 36 46 6 16 22 4 20 24
20 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 7 10 17 1 3 4 6 7 13
21 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย 17 35 52 7 24 31 10 11 21
22 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย 2 5 7 2 2 4 0 3 3
รวม 561 920 1,481 279 597 876 282 323 605
ระดับอนุปริญญา
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 700 1,085 1,785 318 649 967 382 436 818