ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 02:11:44 น.

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

BUREAU OF ACADEMIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT : KHON KAEN UNIVERSITY

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 บัณฑิตรุ่นที่ 52# ระดับ/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ปริญญาเอก 111 111 222 95 95 190 16 16 32
2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูง 63 86 149 45 69 114 18 17 35
3 ปริญญาโท 252 398 650 210 349 559 42 49 91
4 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 16 38 54 12 33 45 4 5 9
5 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 28 16 44 23 15 38 5 1 6
รวม 470 649 1,119 385 561 946 85 88 173
ระดับปริญญาตรี
1 คณะวิทยาศาสตร์ 243 462 705 223 438 661 20 24 44
2 คณะเกษตรศาสตร์ 120 292 412 113 281 394 7 11 18
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 410 196 606 385 186 571 25 10 35
4 คณะศึกษาศาสตร์ 199 353 552 192 346 538 7 7 14
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 17 99 116 17 99 116 0 0 0
6 คณะแพทยศาสตร์ 159 124 283 140 114 254 19 10 29
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 137 496 633 126 469 595 11 27 38
8 คณะเทคนิคการแพทย์ 30 118 148 28 111 139 2 7 9
9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 21 96 117 20 92 112 1 4 5
10 คณะทันตแพทยศาสตร์ 23 55 78 21 55 76 2 0 2
11 คณะเภสัชศาสตร์ 45 87 132 45 86 131 0 1 1
12 คณะเทคโนโลยี 41 115 156 39 110 149 2 5 7
13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 27 52 79 25 49 74 2 3 5
14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 55 68 123 50 62 112 5 6 11
15 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 91 411 502 82 395 477 9 16 25
16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 56 81 137 49 76 125 7 5 12
17 คณะนิติศาสตร์ 217 323 540 201 311 512 16 12 28
18 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 76 110 186 70 102 172 6 8 14
19 วิทยาลัยนานาชาติ 35 78 113 31 70 101 4 8 12
20 คณะเศรษฐศาสตร์ 25 61 86 23 55 78 2 6 8
21 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 41 89 130 37 85 122 4 4 8
22 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย 58 109 167 56 108 164 2 1 3
23 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย 40 225 265 36 216 252 4 9 13
24 คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 0 13 13 0 13 13 0 0 0
รวม 2,166 4,113 6,279 2,009 3,929 5,938 157 184 341
ระดับอนุปริญญา
1 คณะเกษตรศาสตร์ 1 0 1 0 0 0 1 0 1
รวม 1 0 1 0 0 0 1 0 1
รวมทั้งสิ้น 2,637 4,762 7,399 2,394 4,490 6,884 243 272 515