ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 21:17:00 น.

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

BUREAU OF ACADEMIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT : KHON KAEN UNIVERSITY

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2567 บัณฑิตรุ่นที่ 57# ระดับ/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้เข้ารับปริญญา ผู้ไม่เข้ารับปริญญา เลื่อนรับปริญญา
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ปริญญาเอก 19 18 37 3 2 5 16 16 32 0 0 0 3 2 5 0 0 0
2 ปริญญาโท 50 81 131 2 1 3 48 80 128 0 0 0 2 1 3 0 0 0
3 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 9 14 23 3 6 9 6 8 14 0 0 0 3 6 9 0 0 0
4 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 81 113 194 8 9 17 73 104 177 0 0 0 8 9 17 0 0 0
ระดับปริญญาตรี
1 คณะวิทยาศาสตร์ 13 13 26 0 0 0 13 13 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 คณะเกษตรศาสตร์ 16 21 37 0 1 1 16 20 36 0 0 0 0 1 1 0 0 0
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 42 23 65 2 0 2 40 23 63 0 0 0 2 0 2 0 0 0
4 คณะศึกษาศาสตร์ 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 คณะแพทยศาสตร์ 7 5 12 0 0 0 7 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13 53 66 0 0 0 13 53 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 คณะเทคนิคการแพทย์ 1 6 7 0 0 0 1 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 3 5 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 คณะเภสัชศาสตร์ 0 6 6 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 คณะเทคโนโลยี 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
12 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 34 143 177 0 1 1 34 142 176 0 0 0 0 1 1 0 0 0
13 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 2 3 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 คณะนิติศาสตร์ 2 5 7 0 0 0 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 คณะเศรษฐศาสตร์ 14 31 45 0 0 0 14 31 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 27 15 42 0 0 0 27 15 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 คณะสหวิทยาการ 16 38 54 0 0 0 16 38 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 192 366 558 2 3 5 190 363 553 0 0 0 2 3 5 0 0 0
ระดับอนุปริญญา
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 273 479 752 10 12 22 263 467 730 0 0 0 10 12 22 0 0 0