ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฏาคม 2562 เวลา 17:01:15 น.

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

BUREAU OF ACADEMIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT : KHON KAEN UNIVERSITY

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 บัณฑิตรุ่นที่ 52# ระดับ/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ปริญญาเอก 68 60 128 37 26 63 31 34 65
2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูง 0 1 1 0 1 1 0 0 0
3 ปริญญาโท 120 206 327 46 97 143 74 109 183
4 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 6 16 22 3 11 14 3 5 8
5 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 17 4 21 11 1 12 6 3 9
รวม 211 287 498 97 136 233 114 151 265
ระดับปริญญาตรี
1 คณะวิทยาศาสตร์ 158 305 463 73 183 256 85 122 207
2 คณะเกษตรศาสตร์ 93 253 346 39 155 194 54 98 152
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 49 9 58 33 7 40 16 2 18
4 คณะศึกษาศาสตร์ 199 349 548 168 325 493 31 24 55
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 17 98 115 13 86 99 4 12 16
6 คณะแพทยศาสตร์ 142 104 248 70 67 137 72 37 109
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 112 420 532 50 223 273 62 197 259
8 คณะเทคนิคการแพทย์ 20 90 111 18 52 70 2 38 40
9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 21 92 113 9 52 61 12 40 52
10 คณะทันตแพทยศาสตร์ 20 53 73 10 44 54 10 9 19
11 คณะเภสัชศาสตร์ 45 87 132 24 50 74 21 37 58
12 คณะเทคโนโลยี 2 1 3 1 1 2 1 0 1
13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 26 52 78 9 19 28 17 33 50
14 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 63 317 380 43 211 254 20 106 126
15 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 23 27 50 13 14 27 10 13 23
16 คณะนิติศาสตร์ 10 10 20 5 6 11 5 4 9
17 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 4 3 7 2 0 2 2 3 5
18 วิทยาลัยนานาชาติ 24 59 83 7 39 46 17 20 37
19 คณะเศรษฐศาสตร์ 23 57 80 11 34 45 12 23 35
20 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 34 80 114 13 45 58 21 35 56
21 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย 38 77 115 18 50 68 20 27 47
22 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย 29 180 209 12 95 107 17 85 102
รวม 1,152 2,723 3,875 641 1,758 2,399 511 965 1,476
ระดับอนุปริญญา
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 1,363 3,010 4,373 738 1,894 2,632 625 1,116 1,741