ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 21:25:06 น.

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

BUREAU OF ACADEMIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT : KHON KAEN UNIVERSITY

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตรุ่นที่ 51# ระดับ/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ปริญญาเอก 38 41 79 10 3 13 28 38 66
2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูง 0 1 1 0 0 0 0 1 1
3 ปริญญาโท 109 135 244 15 27 42 94 108 202
4 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 13 18 31 0 3 3 13 15 28
5 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 7 8 15 0 1 1 7 7 14
รวม 167 203 370 25 34 59 142 169 311
ระดับปริญญาตรี
1 คณะวิทยาศาสตร์ 23 39 62 3 7 10 20 32 52
2 คณะเกษตรศาสตร์ 10 11 21 4 3 7 6 8 14
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 38 11 49 7 4 11 31 7 38
4 คณะศึกษาศาสตร์ 146 337 483 29 107 136 117 230 347
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 8 88 96 0 0 0 8 88 96
6 คณะแพทยศาสตร์ 113 112 225 1 1 2 112 111 223
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16 80 96 3 25 28 13 55 68
8 คณะเทคนิคการแพทย์ 1 5 6 0 2 2 1 3 4
9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 6 24 30 0 3 3 6 21 27
10 คณะทันตแพทยศาสตร์ 14 54 68 0 0 0 14 54 68
11 คณะเภสัชศาสตร์ 25 88 113 3 8 11 22 80 102
12 คณะเทคโนโลยี 2 5 7 0 1 1 2 4 6
13 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 3 4 7 0 0 0 3 4 7
14 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 2 3 1 0 1 0 2 2
15 คณะนิติศาสตร์ 6 2 8 1 1 2 5 1 6
16 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 0 1 1 0 0 0 0 1 1
17 วิทยาลัยนานาชาติ 0 1 1 0 0 0 0 1 1
18 คณะเศรษฐศาสตร์ 10 48 58 1 11 12 9 37 46
19 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 12 16 28 4 5 9 8 11 19
20 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย 13 33 46 3 12 15 10 21 31
21 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย 8 64 72 3 22 25 5 42 47
รวม 455 1,025 1,480 63 212 275 392 813 1,205
ระดับอนุปริญญา
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 622 1,228 1,850 88 246 334 534 982 1,516