ข้อมูล ณ วันที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 09:24:09 น.

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

BUREAU OF ACADEMIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT : KHON KAEN UNIVERSITY

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 บัณฑิตรุ่นที่ 54# ระดับ/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้เข้ารับปริญญา ผู้ไม่เข้ารับปริญญา เลื่อนรับปริญญา
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ปริญญาเอก 43 45 88 9 5 14 34 40 74 8 4 12 1 1 2 0 0 0
2 ปริญญาโท 61 72 133 11 14 25 50 58 108 7 8 15 4 6 10 0 0 0
3 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 5 6 11 0 0 0 5 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 5 7 16 1 2 3 4 5 9 1 2 3 0 0 0 0 0 0
รวม 114 130 244 21 21 42 93 109 202 16 14 30 5 7 12 0 0 0
ระดับปริญญาตรี
1 คณะวิทยาศาสตร์ 24 51 75 5 5 10 19 46 65 4 4 8 1 1 2 0 0 0
2 คณะเกษตรศาสตร์ 9 8 17 0 0 0 9 8 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 43 13 56 5 2 7 38 11 49 2 1 3 3 1 4 0 0 0
4 คณะศึกษาศาสตร์ 136 239 375 0 0 0 136 239 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 คณะแพทยศาสตร์ 6 2 8 1 0 1 5 2 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0
6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 37 46 2 5 7 7 32 39 1 2 3 1 3 4 0 0 0
7 คณะเทคนิคการแพทย์ 11 29 40 0 0 0 11 29 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 คณะทันตแพทยศาสตร์ 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 คณะเภสัชศาสตร์ 1 2 3 1 0 1 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
10 คณะเทคโนโลยี 1 2 3 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 25 56 81 4 7 11 21 49 70 3 6 9 1 1 2 0 0 0
12 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 4 5 9 0 1 1 4 4 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0
13 คณะนิติศาสตร์ 13 10 23 6 4 10 7 6 13 4 4 8 2 0 2 0 0 0
14 วิทยาลัยนานาชาติ 2 3 5 0 1 1 2 2 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0
15 คณะเศรษฐศาสตร์ 31 79 110 12 17 29 19 62 81 12 17 29 0 0 0 0 0 0
16 คณะสหวิทยาการ 30 88 118 5 25 30 25 63 88 5 23 28 0 2 2 0 0 0
รวม 346 624 970 41 67 108 305 557 862 33 58 91 8 9 17 0 0 0
ระดับอนุปริญญา
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 460 754 1,214 62 88 150 398 666 1,064 49 72 121 13 16 29 0 0 0