ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 19:36:01 น.

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

BUREAU OF ACADEMIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT : KHON KAEN UNIVERSITY

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 บัณฑิตรุ่นที่ 53# ระดับ/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้เข้ารับปริญญา เลื่อนรับปริญญา
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ปริญญาเอก 11 17 28 0 1 1 11 16 27 0 1 1 0 0 0
2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูง 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
3 ปริญญาโท 25 26 51 1 2 3 24 24 48 1 2 3 0 0 0
4 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
5 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 7 10 17 0 1 1 7 9 16 0 1 1 0 0 0
รวม 44 54 98 1 4 5 43 50 93 1 4 5 0 0 0
ระดับปริญญาตรี
1 คณะวิทยาศาสตร์ 7 17 24 0 1 1 7 16 23 0 1 1 0 0 0
2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 22 7 29 1 0 1 21 7 28 0 0 0 0 0 0
3 คณะศึกษาศาสตร์ 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
4 คณะแพทยศาสตร์ 2 5 7 0 0 0 2 5 7 0 0 0 0 0 0
5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 10 13 0 0 0 3 10 13 0 0 0 0 0 0
6 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
7 คณะทันตแพทยศาสตร์ 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
8 คณะเทคโนโลยี 1 2 3 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0
9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 1 2 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
10 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2 3 5 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0
11 คณะนิติศาสตร์ 3 7 10 0 1 1 3 6 9 0 1 1 0 0 0
12 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
13 วิทยาลัยนานาชาติ 2 1 3 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0
14 คณะเศรษฐศาสตร์ 12 69 81 1 2 3 11 67 78 1 2 3 0 0 0
15 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
รวม 58 125 183 3 5 8 55 120 175 2 4 6 0 0 0
ระดับอนุปริญญา
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 102 179 281 4 9 13 98 170 268 3 8 11 0 0 0