ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 18:57:15 น.

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

BUREAU OF ACADEMIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT : KHON KAEN UNIVERSITY

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 บัณฑิตรุ่นที่ 54# ระดับ/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้เข้ารับปริญญา ผู้ไม่เข้ารับปริญญา เลื่อนรับปริญญา
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ปริญญาเอก 63 72 135 17 21 38 46 51 97 16 19 35 1 2 3 0 0 0
2 ปริญญาโท 94 155 249 29 35 64 65 120 185 22 25 47 7 10 17 0 0 0
3 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 7 6 13 0 0 0 7 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 15 15 34 7 6 13 8 9 17 7 6 13 0 0 0 0 0 0
รวม 179 248 427 53 62 115 126 186 312 45 50 95 8 12 20 0 0 0
ระดับปริญญาตรี
1 คณะวิทยาศาสตร์ 30 57 87 9 11 20 21 46 67 8 10 18 1 1 2 0 0 0
2 คณะเกษตรศาสตร์ 119 234 353 5 14 19 114 220 334 4 13 17 1 1 2 0 0 0
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 48 16 64 8 5 13 40 11 51 5 3 8 3 2 5 0 0 0
4 คณะศึกษาศาสตร์ 146 261 407 20 38 58 126 223 349 19 37 56 1 1 2 0 0 0
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 27 130 157 6 47 53 21 83 104 5 46 51 1 1 2 0 0 0
6 คณะแพทยศาสตร์ 125 111 236 32 27 59 93 84 177 27 27 54 5 0 5 0 0 0
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 121 444 565 9 53 62 112 391 503 5 40 45 4 13 17 0 0 0
8 คณะเทคนิคการแพทย์ 15 52 67 3 9 12 12 43 55 1 6 7 2 3 5 0 0 0
9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4 13 17 0 0 0 4 13 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 คณะทันตแพทยศาสตร์ 10 41 51 0 9 9 10 32 42 0 8 8 0 1 1 0 0 0
11 คณะเภสัชศาสตร์ 38 86 124 18 47 65 20 39 59 16 42 58 2 5 7 0 0 0
12 คณะเทคโนโลยี 1 2 3 1 0 1 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 27 48 75 6 25 31 21 23 44 5 19 24 1 6 7 0 0 0
14 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 62 212 274 12 47 59 50 165 215 11 41 52 1 6 7 0 0 0
15 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 6 6 12 1 3 4 5 3 8 1 2 3 0 1 1 0 0 0
16 คณะนิติศาสตร์ 160 225 385 25 42 67 135 183 318 20 32 52 5 10 15 0 0 0
17 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 49 95 144 3 10 13 46 85 131 3 8 11 0 2 2 0 0 0
18 วิทยาลัยนานาชาติ 2 5 7 1 2 3 1 3 4 1 0 1 0 2 2 0 0 0
19 คณะเศรษฐศาสตร์ 55 128 183 23 37 60 32 91 123 23 36 59 0 1 1 0 0 0
20 คณะสหวิทยาการ 32 90 122 11 42 53 21 48 69 10 40 50 1 2 3 0 0 0
รวม 1,077 2,256 3,333 193 468 661 884 1,788 2,672 165 410 575 28 58 86 0 0 0
ระดับอนุปริญญา
1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 1,256 2,505 3,761 246 530 776 1,010 1,975 2,985 210 460 670 36 70 106 0 0 0