การเรียนรู้ไม่หยุดนิ่งกับการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำนักฯ ร่วมให้ข้อมูลแนะแนวการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2564สำนักฯ สร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบออนไลน์การจัดการสหกิจศึกษาสำนักฯ จัดประชุมการเตรียมรับเสด็จฯ ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

การเรียนรู้ไม่หยุดนิ่งกับการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์  สายพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น  รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรงานหลักสูตรและสหกิจศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาตลอดชีวิต กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา   ใจผ่อง ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี เนื่องในโอกาสมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการสัมมนา "แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต" ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพ/ข่าว : ณัฐฌา ขำศิริ

สำนักฯ ร่วมให้ข้อมูลแนะแนวการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2564

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดย ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันุธุ์ รองผูเอำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะทำงานเข้าร่วมให้ข้อมูลแก่นักเรียนในระดับชั้ยมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน “โครงการสานฝันสู่อุดมศึกษาประจำปี 2563” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2564

ภาพ/ข่าว : ธัญวลัย กฤษณะกมล

...
Read more

สำนักฯ สร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบออนไลน์การจัดการสหกิจศึกษา

งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา เข้าหารือเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบออนไลน์การจัดการสหกิจศึกษา และระบบรายงานด้าน หลักสูตรแนวใหม่ (มคอ. 3-6) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพ/ข่าว : ภรทิพย์ โสสีทา

...
Read more

สำนักฯ จัดประชุมการเตรียมรับเสด็จฯ ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดการประชุมเตรียมรับเสด็จฯ ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เช้า-เย็น และวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เช้า ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี 4 ภาคส่วนร่วมบูรณาการจัดพิธีฯ ขึ้นในครั้งนี้ ประกอบด้วย สำนักพระราชวัง ส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ทหาร และตำรวจ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการอำนวยการงานพิธีในครั้งนี้