มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ครั้ง 1/2564 เรื่องการรับเข้าศึกษา หลักสูตร การจัดการศึกษาตลอดชีวิตและคลังหน่วยกิต และโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบทางการศึกษาสำนักฯ ร่วมระดมสมองกองสื่อสารองค์กรเพื่อพัฒนาเว็บเพื่อการรับเข้าศึกษาอธิการบดี มข. ร่วมหารือในการร่างระเบียบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสำนักฯ จัดสัมมนาเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการศึกษา สำหรับคณบดี (Dean Forum: Education Transformation: How to implement?

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ครั้ง 1/2564 เรื่องการรับเข้าศึกษา หลักสูตร การจัดการศึกษาตลอดชีวิตและคลังหน่วยกิต และโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบทางการศึกษา

เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ชั้น 2 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการประชุมคณะกรรมการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานคณะกรรมการประจำสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมซึ่งมีเรื่องที่สำคัญ อาทิ ผลการดำเนินงานหลักสูตรประจำปี การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี รอบ Portfolio รายงานการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและคลังหน่วยกิต และร่างโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบทางการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักฯ ร่วมระดมสมองกองสื่อสารองค์กรเพื่อพัฒนาเว็บเพื่อการรับเข้าศึกษา

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยรองศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการ ได้นำคณะทำงานประชุมระดมความคิดร่วมกับกองสื่อสารองค์กร ซึ่งมีนายชุมพร พารา รักษาการผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับพร้อมคณะ

โดยหัวข้อที่ร่วมระดมสมองในการประชุมครั้งนี้คือ "Web Content Marketing" ที่มุ่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมไปถึงหลักสูตรต่างๆ ที่มีการเปิดสอน และข้อมูลรอบด้านเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งในส่วนของวิชาการและการใช้ชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัย

อธิการบดี มข. ร่วมหารือในการร่างระเบียบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม 6 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานการหารือ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี   โดยมี รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช  ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผศ.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมหารือ ซึ่งการหารือครั้งนี้มีวัตุประสงค์เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ในปัจจุบัน

สำนักฯ จัดสัมมนาเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการศึกษา สำหรับคณบดี (Dean Forum: Education Transformation: How to implement?

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการศึกษา สำหรับคณบดี (Dean Forum: Education Transformation: How to implement?) ณ โรงแรมวิชชิ่งทรี รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงสุดของคณะและวิทยาลัยร่วมกันกำหนดวิธีหรือแนวทางการปฏิบัติ (Implement) ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการศึกษาตามนโยบาย KKU Education transformation ให้มีความสอดคล้องกันทั้งในระดับคณะ วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย และการแลกเปลี่ยนวิธีและแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาของแต่ละคณะและวิทยาลัย ตลอดจนหารือแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือในการสร้างหลักสูตรหรือการจัดการศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่ โดยมีคณบดีเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 21 คณะ วิทยาลัย

Read more