สำนักฯ จัดการสัมมนาเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกิจกรรมประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาบูรณาการทำงาน เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ครั้งที่ 12สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนสู่หลักสูตรกระบวนทัศน์ใหม่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนา ครบ 27 ปี

สำนักฯ จัดการสัมมนาเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการร่วมกับฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ได้จัดการสัมมนาเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่ ผ่านทางระบบออนไลน์ ในหัวข้อสำคัญ 2 เรื่อง โดยในช่วงเช้าเป็นการจัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาอาจารย์ให้เป็นเลิศด้านการสอนตาม “แนวทางการส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา” ของกระทรวง อว. และ “มาตรฐานการพัฒนาอาจารย์ระดับอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักร  (UK-PSF) วิทยากร โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ  พันธุ์สุวรรณ Principal Fellow (UK-PSF) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีสาระสำคัญจากการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (Thailand Professional Standards Frame, PSF) ซึ่งมี 3 องค์ประกอบสำคัญ คือ องค์ความรู้ (อาจารย์มีความรู้ในศาสตร์สาขาวิชา ความรู้ในศาสตร์การสอนและการเรียนรู้)...

Read more

มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกิจกรรมประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาบูรณาการทำงาน เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ในนามประธานคณะกรรมการเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นประธานในกิจกรรมการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาบูรณาการทำงาน เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ครั้งที่ 12 วันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมประดู่ อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น สหกิจศึกษาบูรณาการการทำงาน (Co-operative and Work Integrated Education, CWIE) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะและสมรรถนะผ่านการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยผู้แทนสถานประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกันกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่นักศึกษาต้องปฏิบัติได้ร่วมกัน ซึ่งการจัดการศึกษาลักษณะผลงานสหกิจศึกษาบูรณาการทำงาน ซึ่งในการประกวดผลงานครั้งนี้ มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 39...

Read more

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนสู่หลักสูตรกระบวนทัศน์ใหม่

เมื่อวันที่ 29 และ 30 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 และการถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและบริหารหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนสู่หลักสูตรกระบวนทัศน์ใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากรกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากร โดยนำตัวอย่างหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตร ปริญญาโท และปริญญาเอกของคณะ วิทยาลัย ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนรวม 10 หลักสูตรเป็นตัวอย่างในการทำปฏิบัติการ การนี้วิทยากรได้ร่วมวิพากษ์และเสนอแนวคิดสำคัญของการออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome- based education) ควรเริ่มจากการปรับเปลี่ยนที่แนวคิดของการออกแบบหลักสูตรของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ต้องมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาเป็นสำคัญ ผ่านปรัชญาของหลักสูตรสู่การกำหนดเป้าประสงค์ เพื่อกำหนดเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) ระบุผลลัพธ์การเรียนรู้(Learning...

Read more

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนา ครบ 27 ปี

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร. ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ ได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาสำนักฯครบรอบ 27 ปี การนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณบดี คณะผู้บริหาร และบุคลากรจากคณะ วิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอาคารและสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานพิธี