มข.จัดยิ่งใหญ่ตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 23โครงการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาร่วมทบทวนแนวปฏิบัติและกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกันของกระบวนงานสหกิจศึกษาอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่นสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ต้อนรับคณะดูงานสหกิจศึกษา จาก มทร.ธัญบุรี

มข.จัดยิ่งใหญ่ตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 23

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น  (KICE)  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  เปิดงานวันแรกนักเรียนแห่เข้าร่วมราวหมื่น โดยมีสถาบันชั้นนำจากทั่วประเทศร่วมแสดงนิทรรศการแนะนำหลักสูตรการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โท เอก ทั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562เวลา 09.00 น. ได้มีพิธีเปิดงานซึ่ง ผศ.ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ กล่าวรายงาน  โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ครูอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักศึกษา และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในงานได้มีการแนะนำหลักสูตรการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โท เอก ของสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำจากทั่วประเทศกว่า 119 สถาบัน จำนวน 153 คูหา และการบรรยายพิเศษ...
Read more

โครงการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561

[metaslider id=10668] งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้จัดโครงการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร พิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ กล่าวเปิดโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ วัตถุประสงค์ โครงการ 1.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆ จากประสบการณ์ในการทำงาน  ด้านสหกิจศึกษาสถานประกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียน 2.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักการสหกิจศึกษา สร้างความสัมพันธ์ อันดี สำหรับคณะทำงาน กับสถานประกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียน  และเกิดความรู้ความเข้าใจกระบวนการสหกิจศึกษา 3.เพื่อให้สหกิจศึกษาเป็นกลไกในการพัฒนายกระดับคุณภาพอุดมศึกษาในการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสูง และมีคุณลักษณะตรงตามความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต และตลาดแรงงานทุกระดับ รูปแบบการจัดโครงการ  เป็นการนำเสนอผลงานปากเปล่า Oral Presentation และ Poster ของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้ออกปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน จำนวน 54 คน โดยแยกเป็นคณะและประเทศต่างๆ  ดังนี้ คณะเกษตรศาสตร์      16 คน  คณะวิศวกรรมศาสตร์   6 คน  คณะวิทยาศาสตร์       ...
Read more

ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาร่วมทบทวนแนวปฏิบัติและกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกันของกระบวนงานสหกิจศึกษาอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

[metaslider id=9932] งานประสานงานสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การทบทวนแนวปฏิบัติและมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมพรรณาราย จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อทบทวนขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติของกระบวนงานด้านสหกิจศึกษาอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อุปสรรคและความสำเร็จของการดำเนินงานระหว่างผู้ปฏิบัติงานของคณะวิชาและสำนักฯ 2) เพื่อร่วมกันกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีของกระบวนงานสหกิจศึกษาอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561  ได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์  (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) จากนั้น เป็นการบรรยายในหัวข้อ “การจัดทำเอกสารในการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษาอาเซียน” โดย นางฐิติรัตน์ นาวัลย์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางและนโยบายด้านสหกิจศึกษาอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ    รวมทั้งการบรรยายเรื่อง “กระบวนงานสหกิจศึกษาอาเซียน มข. มข.: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต" โดย นางมลิวรรณ...
Read more

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ต้อนรับคณะดูงานสหกิจศึกษา จาก มทร.ธัญบุรี

[metaslider id=8781]   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา09.00-11.30 น. สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี   จำนวน 6 คน นำโดย ดร.กิตติวัณณ์ นิ่มเกิดผล ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมนำเสนอภาพรวมของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ชั้น 2 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร  ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางมลิวรรณ เบ้าวัน หัวหน้างานประสานงานสหกิจศึกษา  นำเสนอการ “การดำเนินการสหกิจศึกษาอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการบริหารจัดการบุคลากรด้านสหกิจศึกษาของสำนักฯ” พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานร่วมกับคณะศึกษาดูงาน ทั้งนี้เพื่อนำประสบการณ์จากากรศึกษาดูงานไปปรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงานของบุคลากรต่อไป   ข่าว / ภรณ์ฑิพย์ ภาพข่าว / ธเนศ...
Read more