อธิการบดีเป็นประธานวันทำบุญสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ครบรอบ 25 ปีสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมโครงการ “Happy Workplace ความสุขเราสร้างได้”มข.จัดยิ่งใหญ่ตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 23โครงการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561

อธิการบดีเป็นประธานวันทำบุญสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ครบรอบ 25 ปี

[metaslider id=11650] วันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ รศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ครบรอบ 25 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และบุคลากรทุกหน่วยงานในอาคารพิมล กลกิจ โดยมีบุคลากรจากคณะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาร่วมแสดงความยินดีและร่วมร่วมพิธีทำบุญในโอกาสดังกล่าวเป็นจำนวนมาก กิจกรรมเริ่มในเวลา 09.00 น. เป็นพิธีไหว้เจ้าที่ประจำอาคารพิมลกลกิจ โดย รศ.ดร.สุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนวิชาการ เป็นประธานในการดำเนินการ 09.45 น. สักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง และเวลา 10.30 น. เป็นพิธีกรรมทางศาสนา โดย รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการดบี เป็นประธานในพิธี ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการตามขั้นตอนตามพิธีกรรมทางศาสนนา โดยลำดับสุดท้าย พระสงฆ์ได้ประพรมน้ำมนต์แก่ผู้เข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล เวลา 13.30 น.บุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ณ มูลนิธิบ้านลูกรัก  ...
Read more

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมโครงการ “Happy Workplace ความสุขเราสร้างได้”

[metaslider id=11475]
วันที่ 14 มีนาคม 2562 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นำโดย รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมและสรุปผลโครงการ "Happy Workplace ความสุขเราสร้างได้" ซึ่งจัดโครงการโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในส่วนสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้ร่วมดำเนินโครงการเพื่อให้พนักงานในองค์กรมีความสุข ในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น คือด้าน Happy Relax, Happy Brain, Happy Body และ Happy Money เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานการสร้างองค์กรแห่งความสุข และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่บุคลากรมีบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 44 คน เป็นชาย 20 คน และเป็นหญิงจำนวน 24 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป รองลงมาคือกลุ่มพัฒนาวิชาการ และ กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา ตามลำดับ ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยแบ่งเป็นด้าน ดังนี้ ด้านสถานที่จัดอบรม ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด...
Read more

มข.จัดยิ่งใหญ่ตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 23

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น  (KICE)  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  เปิดงานวันแรกนักเรียนแห่เข้าร่วมราวหมื่น โดยมีสถาบันชั้นนำจากทั่วประเทศร่วมแสดงนิทรรศการแนะนำหลักสูตรการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โท เอก ทั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562เวลา 09.00 น. ได้มีพิธีเปิดงานซึ่ง ผศ.ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ กล่าวรายงาน  โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ครูอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักศึกษา และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในงานได้มีการแนะนำหลักสูตรการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โท เอก ของสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำจากทั่วประเทศกว่า 119 สถาบัน จำนวน 153 คูหา และการบรรยายพิเศษ...
Read more

โครงการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561

[metaslider id=10668] งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้จัดโครงการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร พิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ กล่าวเปิดโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ วัตถุประสงค์ โครงการ 1.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆ จากประสบการณ์ในการทำงาน  ด้านสหกิจศึกษาสถานประกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียน 2.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักการสหกิจศึกษา สร้างความสัมพันธ์ อันดี สำหรับคณะทำงาน กับสถานประกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียน  และเกิดความรู้ความเข้าใจกระบวนการสหกิจศึกษา 3.เพื่อให้สหกิจศึกษาเป็นกลไกในการพัฒนายกระดับคุณภาพอุดมศึกษาในการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสูง และมีคุณลักษณะตรงตามความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต และตลาดแรงงานทุกระดับ รูปแบบการจัดโครงการ  เป็นการนำเสนอผลงานปากเปล่า Oral Presentation และ Poster ของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้ออกปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน จำนวน 54 คน โดยแยกเป็นคณะและประเทศต่างๆ  ดังนี้ คณะเกษตรศาสตร์      16 คน  คณะวิศวกรรมศาสตร์   6 คน  คณะวิทยาศาสตร์       ...
Read more