มข. มอบใบประกาศเกียรติคุณรางวัลประกวดผลงานสหกิจศึกษากลุ่มบริษัท พงสะหวัน กรุ๊ปคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานด้านระบบเทียนการศึกษานักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน คว้ารางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ในโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562อธิการบดีเป็นประธานวันทำบุญสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ครบรอบ 25 ปี

มข. มอบใบประกาศเกียรติคุณรางวัลประกวดผลงานสหกิจศึกษากลุ่มบริษัท พงสะหวัน กรุ๊ป

[metaslider id=13028 cssclass=""]

ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลประกวดผลงานสหกิจศึกษา ให้กับ สมบูน พงสะหวัน ประธานกรรมการบริการกลุ่มบริษัท พงสะหวัน กรุ๊ป ณ ที่โรงแรมคลาวพลาซ่า นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว

...
Read more

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานด้านระบบเทียนการศึกษา

[metaslider id=12974]
วันที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรวิทย์ พลพินิจ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยให้ความสในใจศึกษาดูงานระบบสารสนเทศที่ให้บริการหลายระบบ หลายคณะหน่วยงาน เช่น ระบบจัดการเรียนการสอน ระบบประเมินรายวิชา ระบบจัดตารางเรียน ตารางสอนตารางสอบ และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยข้องกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้เป็นการส่งต่อข้อมูลอันสำคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน และบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และของคณะต่อไป ภาพ : ธเนศ เงาะเศษ ข่าว : วิญญ์ สาสุนันท์
...
Read more

นักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน คว้ารางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ในโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

[metaslider id=12913] เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และบุคลากรงานหลักสูตรและสหกิจศึกษา พร้อมตัวแทนนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ผ่านการคัดเลือกผลงาน ประเภทที่ 1 นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น เข้าร่วมโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคาร 12 (อาคารเรียนรวม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร   และผลการประกวดผลงานดังกล่าว นักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ทั้ง 3 ผลงาน ดังต่อไปนี้ ประเภทที่ 1 นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์สิงห์ คณะเกษตรศาสตร์ สถานประกอบการ Green World Genetics Sdn. Bhd. (GWG) ประเทศมาเลเซีย  ชื่อผลงาน...
Read more

อธิการบดีเป็นประธานวันทำบุญสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ครบรอบ 25 ปี

[metaslider id=11650] วันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ รศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ครบรอบ 25 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และบุคลากรทุกหน่วยงานในอาคารพิมล กลกิจ โดยมีบุคลากรจากคณะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาร่วมแสดงความยินดีและร่วมร่วมพิธีทำบุญในโอกาสดังกล่าวเป็นจำนวนมาก กิจกรรมเริ่มในเวลา 09.00 น. เป็นพิธีไหว้เจ้าที่ประจำอาคารพิมลกลกิจ โดย รศ.ดร.สุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนวิชาการ เป็นประธานในการดำเนินการ 09.45 น. สักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง และเวลา 10.30 น. เป็นพิธีกรรมทางศาสนา โดย รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการดบี เป็นประธานในพิธี ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการตามขั้นตอนตามพิธีกรรมทางศาสนนา โดยลำดับสุดท้าย พระสงฆ์ได้ประพรมน้ำมนต์แก่ผู้เข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล เวลา 13.30 น.บุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ณ มูลนิธิบ้านลูกรัก  ...
Read more