สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการร่วมหารือการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตและการจัดการศึกษาตลอดชีวิตกับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์สำนักฯ จัดสัมมนา เรื่อง การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) เพื่อส่งเสริมนโยบายการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการร่วมทีมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการร่วมงานถวายรางวัลพระธาตุพนมทองคำ

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการร่วมหารือการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตและการจัดการศึกษาตลอดชีวิตกับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และคณะ ได้เข้าหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านระบบคลังหน่วยกิต ณ ห้องประชุมวิทยวิภาส 3 ชั้น 3 อาคารวิทยวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น อ.ดร. ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.กฤชวรรธน์ โล่วัชรินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และการต่างประเทศ และทีมงานจากวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และ รศ.ดร.สิริภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งทั้งสองส่วนงานมีความร่วมมือในการจัดหลักสูตรสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ที่เป็นหลักสูตรเพื่อมุ่งเน้นด้านการจัดการปกครองดิจิทัล (Digital Governance) ซึ่งวางรูปแบบการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมต่อกับหลักสูตรที่ได้รับปริญญา (Degree)...

Read more

สำนักฯ จัดสัมมนา เรื่อง การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) เพื่อส่งเสริมนโยบายการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่

เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้จัดประชุมสัมมนา เรื่อง การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร และระบบออนไลน์ โดย รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ประธานการเปิดงานได้กล่าวถึงความสำคัญของการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) ซึ่งเป็น 1 ใน 5 องค์ประกอบของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่ (Learning Paradigm Curriculum) ตามนโยบายการปรับเปลี่ยนการศึกษา (Education transformation) เพื่อปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินผล (Criteria for Success) จากการประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment of Learning) เป็นการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning)...

Read more

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการร่วมทีมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการร่วมทีมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารอทิตยาทร  มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดี รองคณบดีด้านวิชาการ และบุคลากร โดยมี รศ.พญ.จุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และทีมงานให้การต้อนรับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นมหาวิทยาลัยรัฐแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ และได้รับการยอมรับว่าเป็นวิทยาลัยนานาชาติชั้นนำของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงด้านการศึกษาที่มีความหลากหลายและมีสภาพแวดล้อมที่เป็นสากล โดยมีเป้าหมาย เพื่อ มุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาด้านศิลปวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องในระดับโลก ซึ่งปัจจุบันมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 17 สาขาวิชาเอก โดยเป็นหลักสูตรใหม่จำนวน 1 หลักสูตรที่เป็นความร่วมมือระหว่าง 4 คณะ (วิทยาลัยนานาชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยราชสุดา...

Read more

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการร่วมงานถวายรางวัลพระธาตุพนมทองคำ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้ร่วมพิธีถวายรางวัลพระธาตุพนมทองคำแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ณ วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหาร เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยมีพระเทพสังวรญาณ (จิรพล อธิจิตฺโต ป.ธ.๗) เจ้าคณะจังหวัดกรุงเทพฯ-สมุทรปราการ วัดบวรนิเวศวิหาร รักษาการเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส