โครงการสร้างความร่วมมือและติดตามประเมินผลสหกิจศึกษาอาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนเรศวรดูงานสหกิจศึกษานานาชาติสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ

โครงการสร้างความร่วมมือและติดตามประเมินผลสหกิจศึกษาอาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร์

[metaslider id=7816] เมื่อวันที่ 26-29 สิงหาคม พ.ศ.2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นำทีมผู้บริหารและคณาจารย์ในคณะต่างๆ เดินทางเข้าร่วมโครงการสร้างความร่วมมือและติดตามประเมินผลสหกิจศึกษาอาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยมีรายชื่อผู้เข้าร่วมดังต่อไปนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ศิริภัทรโสภณ   ศาตราจารย์ กิตติคุณ เสนีย์ แดงวัง  รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช (คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี) รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เริงธรรม (ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์) ดร.ปิยนัส สุดี (ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี (อาจารย์สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนา นีระ (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) และ นางมลิวรรณ เบ้าวัน  (หัวหน้างานประสานงานสหกิจศึกษา) พร้อมด้วย บุคลากรงานประสานงานสหกิจศึกษา ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์...
Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนเรศวร

[metaslider id=7719] เมื่อวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5 คน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร  ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ชั้น 2 อาคารพิมล กลกิจ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการฯ ได้กล่าวต้อนรับพร้อมนำเสนอภาพรวมของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานด้านพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้ นายประสิทธิ์  มูลเพีย หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการได้นำเสนอการ "การบรรจุหลักสูตรในแผน  การให้ปริญญา วท.บ.สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษาทางแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และการให้อนุปริญญาสำหรับผู้ไม่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี" พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานร่วมกับคณะศึกษาดูงาน ทั้งนี้เพื่อนำประสบการณ์จากากรศึกษาดูงานไปปรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงานของบุคลากรต่อไป   ข่าว / ณัฐฌา,ภรณ์ฑิพย์ ภาพข่าว...
Read more

ดูงานสหกิจศึกษานานาชาติ

[metaslider id=7705] เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30-12.00 น. สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5 คน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร  ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ชั้น 2 อาคารพิมล กลกิจ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนา นีระ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวต้อนรับพร้อมนำเสนอภาพรวมของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และนำเสนอการ “การดำเนินการสหกิจศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานร่วมกับคณะศึกษาดูงาน ทั้งนี้เพื่อนำประสบการณ์จากากรศึกษาดูงานไปปรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงานของบุคลากรต่อไป   ข่าว / ภรณ์ฑิพย์ ภาพข่าว / ธเนศ...
Read more

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ

[metaslider id=7682] เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยนยน 2561 เวลา 09.00 - 10.30 น. สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จำนวน 11 คน นำโดย ดร.จิตรา พึ่งพานิช ที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ โดยมี ผศ.ดร.สุมนา นีระ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร  ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ชั้น 2 อาคารพิมล กลกิจ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้ ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ได้กล่าวต้อนรับพร้อมนำเสนอภาพรวมของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และนำเสนอการ "การดำเนินการด้านประกันคุณภาพและแนวปฏิบัติที่ดี" พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานร่วมกับคณะศึกษาดูงาน ทั้งนี้เพื่อนำประสบการณ์จากากรศึกษาดูงานไปปรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงานของบุคลากรต่อไป   ข่าว/ธัญวลัย - ภรณ์ฑิพย์ ภาพข่าว /ธัญวลัย - ภรณ์ฑิพย์...
Read more