ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาร่วมทบทวนแนวปฏิบัติและกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกันของกระบวนงานสหกิจศึกษาอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่นสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ต้อนรับคณะดูงานสหกิจศึกษา จาก มทร.ธัญบุรีโครงการแนะนำและการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561โครงการสร้างความร่วมมือและติดตามประเมินผลสหกิจศึกษาอาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร์

ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาร่วมทบทวนแนวปฏิบัติและกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกันของกระบวนงานสหกิจศึกษาอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

[metaslider id=9932] งานประสานงานสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การทบทวนแนวปฏิบัติและมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมพรรณาราย จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อทบทวนขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติของกระบวนงานด้านสหกิจศึกษาอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อุปสรรคและความสำเร็จของการดำเนินงานระหว่างผู้ปฏิบัติงานของคณะวิชาและสำนักฯ 2) เพื่อร่วมกันกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีของกระบวนงานสหกิจศึกษาอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561  ได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์  (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) จากนั้น เป็นการบรรยายในหัวข้อ “การจัดทำเอกสารในการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษาอาเซียน” โดย นางฐิติรัตน์ นาวัลย์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางและนโยบายด้านสหกิจศึกษาอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ    รวมทั้งการบรรยายเรื่อง “กระบวนงานสหกิจศึกษาอาเซียน มข. มข.: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต" โดย นางมลิวรรณ...
Read more

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ต้อนรับคณะดูงานสหกิจศึกษา จาก มทร.ธัญบุรี

[metaslider id=8781]   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา09.00-11.30 น. สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี   จำนวน 6 คน นำโดย ดร.กิตติวัณณ์ นิ่มเกิดผล ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมนำเสนอภาพรวมของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ชั้น 2 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร  ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางมลิวรรณ เบ้าวัน หัวหน้างานประสานงานสหกิจศึกษา  นำเสนอการ “การดำเนินการสหกิจศึกษาอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการบริหารจัดการบุคลากรด้านสหกิจศึกษาของสำนักฯ” พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานร่วมกับคณะศึกษาดูงาน ทั้งนี้เพื่อนำประสบการณ์จากากรศึกษาดูงานไปปรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงานของบุคลากรต่อไป   ข่าว / ภรณ์ฑิพย์ ภาพข่าว / ธเนศ...
Read more

โครงการแนะนำและการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561

[metaslider id=8561] เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 08.30 น. งานประสานงานสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการ "แนะนำและการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561" (สำหรับนักศึกษาที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ กลุ่มประเทศอาเซียน ระหว่างเดือน มกราคม - พฤษภาคม 2562) ณ ห้องประชุม 1504 ชั้น 5 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นประธานเปิดงานและให้โอวาสแก่นักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน และ นางมะลิวรรณ เบ้าวัน หัวหน้างานประสานงานสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้กล่าวนรายงานโครงการ ดังต่อไปนี้ วัตถุประสงค์โครงการ
  1. เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเสริมประสบการณ์ทำงานระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน
  2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ศึกษาวัฒนธรรมการทำงานของแรงงานจากประเทศในภูมิภาคฯ  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะและมีคุณสมบัติที่ดีในการทำงานในอนาคต
  3. เพื่อเปิดโอกาสให้สถานประกอบการไทยสามารถเรียนรู้การทำงานของแรงงานจากประเทศอื่น และได้ร่วมพัฒนาคุณภาพแรงงานไปพร้อมกันด้วย
จำนวนนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา...
Read more

โครงการสร้างความร่วมมือและติดตามประเมินผลสหกิจศึกษาอาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร์

[metaslider id=7816] เมื่อวันที่ 26-29 สิงหาคม พ.ศ.2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นำทีมผู้บริหารและคณาจารย์ในคณะต่างๆ เดินทางเข้าร่วมโครงการสร้างความร่วมมือและติดตามประเมินผลสหกิจศึกษาอาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยมีรายชื่อผู้เข้าร่วมดังต่อไปนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ศิริภัทรโสภณ   ศาตราจารย์ กิตติคุณ เสนีย์ แดงวัง  รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช (คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี) รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เริงธรรม (ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์) ดร.ปิยนัส สุดี (ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี (อาจารย์สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนา นีระ (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) และ นางมลิวรรณ เบ้าวัน  (หัวหน้างานประสานงานสหกิจศึกษา) พร้อมด้วย บุคลากรงานประสานงานสหกิจศึกษา ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์...
Read more