ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 480/2559 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาคของภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (วันที่ 23 มีนาคม 2559)ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๓๐๕/๒๕๕๙ขออภัยในความไม่สะดวก

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 480/2559 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาคของภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๔๘๐/๒๕๕๙ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาคของภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558

finalchange
...
Read more

ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (วันที่ 23 มีนาคม 2559)

[metaslider id=2678]

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับพระราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยในวันที่ 23 มีนาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” และเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านพิธีการ ตั้งแต่เวลาประมาณ 07.00 – 14.00 น. ของวันที่ 23 มีนาคม 2559 จึงอาจทำให้การติดต่อราชการและการขอรับบริการที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการไม่สะดวกในช่วงเวลาดังกล่าว จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

...
Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๓๐๕/๒๕๕๙

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๓๐๕/๒๕๕๙ เรื่อง งดการเรียนการสอนในวันเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน

งดการเรียนการสอนในวันเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน
...
Read more

ขออภัยในความไม่สะดวก

warning-sign

เนื่องจากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการมีภารกิจ สนับสนุนการจัดสอบ GATPAT ครั้งที่2
ระหว่างวันที่ 5 - 8 มีนาคม 2559 ณ สนามสอบใน 7 จังหวัด
จึงอาจทำให้การอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการและการให้บริการไม่ได้รับความสะดวก
จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

...
Read more