งานหลักสูตรและสหกิจศึกษาจัดอบรมการจัดการสารสนเทศ SAR-Curriculum: SAR Information System (มคอ. 3-7)นักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน นำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์มข. ผนึกภาคีสหกิจ พัฒนาเครือข่ายสหกิจศึกษาระดับนานาชาติงานหลักสูตรและสหกิจศึกษาจัดประกวดนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน ภาคการศึกษาปลาย 2561

งานหลักสูตรและสหกิจศึกษาจัดอบรมการจัดการสารสนเทศ SAR-Curriculum: SAR Information System (มคอ. 3-7)

งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา ได้จัดอบรมการจัดการสารสนเทศ SAR-Curriculum: SAR Information System (มคอ. 3-7) สำหรับการบริหารจัดการหลักสูตรและการประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคุณไพรินทร์ เมืองสนาม นักวิชาการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายพร้อมสาธิตระบบสารสนเทศ SAR-Curriculum: SAR Information System ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และระบบออนไลน์ google meet

นักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน นำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์

งานหลักสูตรและสหิกศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ดำเนินการโครงการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562       สำหรับนักศึกษาจำนวน 263 คน ตามแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จึงได้มีการปรับรูปแบบการจัดโครงการฯ ในรูปแบบ poster สหกิจศึกษาอาเซียน และ นำเสนอผลงาน (Oral Presentation)  ผ่านระบบออนไลน์ โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (แบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 5 กลุ่ม) และ กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และการจัดการ (แบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 9 กลุ่ม) โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงาน จำนวน 24 คน เพื่อพิจารณาให้คะแนน คัดเลือกและตัดสินผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน  ซึ่งมีผลการประกวดที่ได้รับรางวัลผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ดังต่อไปนี้

Read more

มข. ผนึกภาคีสหกิจ พัฒนาเครือข่ายสหกิจศึกษาระดับนานาชาติ

[metaslider id=14667 cssclass=""]

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการ พัฒนาขีดความสามารถคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  (กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสหกิจศึกษานานาชาติ) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  ที่ปรึกษา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวเปิดงาน และมีรศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ กล่าวรายงานโครงการ ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก  ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความในใจและความคาดหวังของผู้ก่อตั้งสหกิจศึกษาไทย ด้านพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน โดยมีคณาจารย์ จากสถาบันเครือข่ายร่วมรับฟัง กว่า 96 คน ณ ห้องศรีจันทร์ 1 ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ...

Read more

งานหลักสูตรและสหกิจศึกษาจัดประกวดนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน ภาคการศึกษาปลาย 2561


สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์  ดร.ประพันธ์ศักดิ์  ฉวีราช  ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารณี หอมดี  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ กล่าวรายงาน  ในการนี้ มีคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงาน สหกิจศึกษาอาเซียน  คณาจารย์  นักศึกษาสหกิจศึกษา ร่วมงานเป็นจำนวนมาก  ณ ห้องประชุม ประจักษ์ พัวเพิ่มพูนศิริ คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
        โครงการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆ จากประสบการณ์ในการทำงานด้านสหกิจศึกษาในสถานประกอบการกลุ่มประเทศอาเซียน  และ เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษา และ เพื่อให้คณกรรมการได้คัดเลือกผลงานของนักศึกษาที่โดดเด่นเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการดำเนินโครงการในปีต่อไป
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารณี หอมดี ...

Read more