สำนักฯ จัดการสัมมนาเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่งานหลักสูตรและสหกิจศึกษาจัดอบรมการจัดการสารสนเทศ SAR-Curriculum: SAR Information System (มคอ. 3-7)นักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน นำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์มข. ผนึกภาคีสหกิจ พัฒนาเครือข่ายสหกิจศึกษาระดับนานาชาติ

สำนักฯ จัดการสัมมนาเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการร่วมกับฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ได้จัดการสัมมนาเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่ ผ่านทางระบบออนไลน์ ในหัวข้อสำคัญ 2 เรื่อง โดยในช่วงเช้าเป็นการจัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาอาจารย์ให้เป็นเลิศด้านการสอนตาม “แนวทางการส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา” ของกระทรวง อว. และ “มาตรฐานการพัฒนาอาจารย์ระดับอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักร  (UK-PSF) วิทยากร โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ  พันธุ์สุวรรณ Principal Fellow (UK-PSF) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีสาระสำคัญจากการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (Thailand Professional Standards Frame, PSF) ซึ่งมี 3 องค์ประกอบสำคัญ คือ องค์ความรู้ (อาจารย์มีความรู้ในศาสตร์สาขาวิชา ความรู้ในศาสตร์การสอนและการเรียนรู้)...

Read more

งานหลักสูตรและสหกิจศึกษาจัดอบรมการจัดการสารสนเทศ SAR-Curriculum: SAR Information System (มคอ. 3-7)

งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา ได้จัดอบรมการจัดการสารสนเทศ SAR-Curriculum: SAR Information System (มคอ. 3-7) สำหรับการบริหารจัดการหลักสูตรและการประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคุณไพรินทร์ เมืองสนาม นักวิชาการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายพร้อมสาธิตระบบสารสนเทศ SAR-Curriculum: SAR Information System ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และระบบออนไลน์ google meet

นักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน นำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์

งานหลักสูตรและสหิกศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ดำเนินการโครงการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562       สำหรับนักศึกษาจำนวน 263 คน ตามแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จึงได้มีการปรับรูปแบบการจัดโครงการฯ ในรูปแบบ poster สหกิจศึกษาอาเซียน และ นำเสนอผลงาน (Oral Presentation)  ผ่านระบบออนไลน์ โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (แบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 5 กลุ่ม) และ กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และการจัดการ (แบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 9 กลุ่ม) โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงาน จำนวน 24 คน เพื่อพิจารณาให้คะแนน คัดเลือกและตัดสินผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน  ซึ่งมีผลการประกวดที่ได้รับรางวัลผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ดังต่อไปนี้

Read more

มข. ผนึกภาคีสหกิจ พัฒนาเครือข่ายสหกิจศึกษาระดับนานาชาติ

[metaslider id=14667 cssclass=""]

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการ พัฒนาขีดความสามารถคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  (กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสหกิจศึกษานานาชาติ) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  ที่ปรึกษา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวเปิดงาน และมีรศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ กล่าวรายงานโครงการ ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก  ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความในใจและความคาดหวังของผู้ก่อตั้งสหกิจศึกษาไทย ด้านพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน โดยมีคณาจารย์ จากสถาบันเครือข่ายร่วมรับฟัง กว่า 96 คน ณ ห้องศรีจันทร์ 1 ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ...

Read more