อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา”โครงการแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 1/2558มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา”

สำนักงานบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 8 – 10 เมษายน 2559 ณ โรงแรม ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมมุ่งเสริมความรู้ สมรรถนะ ทักษะ และเจตคติที่ดี สำหรับการทำหน้าที่อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานสหกิจศึกษา ตลอดจนรับทราบแนวปฏิบัติ/แนวทางในการนิเทศงานสหกิจศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรสา ภาวิมล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ปรัชญาสหกิจศึกษา”
[metaslider id=2469]
และยังได้รับเกียรติจากวิทยาการที่มีความรู้ความชำนาญด้านสหกิจศึกษา อาทิเช่น รศ.พิษณุ เจียวคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร.ธวัชชัย สุ่มประดิษย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผศ.พัชนี นนทศักดิ์ คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คุณธีรศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท Western...

Read more

โครงการแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 1/2558

[metaslider id=2612]

วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “โครงการแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 1/2558” พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน และผู้บริหารสำนักฯ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมงาน โดยจัดขึ้น ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่นราชาออร์คิด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในการจัดนิทรรศกาลครั้งนี้ มีนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 (รอบ1) เข้าร่วมนำเสนอผลงานจำนวน 93 คน พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเครือข่ายเข้าร่วมโครงการทั้งหมดประมาณ 150 คน

...
Read more

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา

[metaslider id=2604]

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าศึกษาดูงานข้อมูลเกี่ยวกับระบบงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการที่ได้รับการยอมรับด้านสหกิจศึกษา


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนา นีระ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คุณเสนีย์ จันทร์ลุน และคุณมลิวรรณ เบ้าวัน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะทำงานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ห้องประชุมสารสนเทศ อาคารศิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการที่ได้รับการยอมรับด้านสหกิจศึกษา เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้เรียนรู้จากสภาพจริง ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา อันจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้จริง และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างงานสหกิจศึกษาต่อไป


ข่าว : ภรทิพย์ วะทา ภาพ : ธเนศ เงาะเศษ...
Read more