อธิการบดีเป็นประธานวันทำบุญสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ครบรอบ 25 ปีสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมโครงการ “Happy Workplace ความสุขเราสร้างได้”ร่วมแสดงยินดีในวันสถาปนาสำนักหอสมุดสำนักบริหารฯ จัดโครงการสัมมนาแผนปฏิบัติการและการประกันคุณภาพตามยุทธศาสตร์องค์กร

อธิการบดีเป็นประธานวันทำบุญสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ครบรอบ 25 ปี

[metaslider id=11650] วันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ รศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ครบรอบ 25 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และบุคลากรทุกหน่วยงานในอาคารพิมล กลกิจ โดยมีบุคลากรจากคณะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาร่วมแสดงความยินดีและร่วมร่วมพิธีทำบุญในโอกาสดังกล่าวเป็นจำนวนมาก กิจกรรมเริ่มในเวลา 09.00 น. เป็นพิธีไหว้เจ้าที่ประจำอาคารพิมลกลกิจ โดย รศ.ดร.สุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนวิชาการ เป็นประธานในการดำเนินการ 09.45 น. สักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง และเวลา 10.30 น. เป็นพิธีกรรมทางศาสนา โดย รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการดบี เป็นประธานในพิธี ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการตามขั้นตอนตามพิธีกรรมทางศาสนนา โดยลำดับสุดท้าย พระสงฆ์ได้ประพรมน้ำมนต์แก่ผู้เข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล เวลา 13.30 น.บุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ณ มูลนิธิบ้านลูกรัก  ...
Read more

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมโครงการ “Happy Workplace ความสุขเราสร้างได้”

[metaslider id=11475]
วันที่ 14 มีนาคม 2562 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นำโดย รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมและสรุปผลโครงการ "Happy Workplace ความสุขเราสร้างได้" ซึ่งจัดโครงการโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในส่วนสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้ร่วมดำเนินโครงการเพื่อให้พนักงานในองค์กรมีความสุข ในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น คือด้าน Happy Relax, Happy Brain, Happy Body และ Happy Money เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานการสร้างองค์กรแห่งความสุข และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่บุคลากรมีบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 44 คน เป็นชาย 20 คน และเป็นหญิงจำนวน 24 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป รองลงมาคือกลุ่มพัฒนาวิชาการ และ กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา ตามลำดับ ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยแบ่งเป็นด้าน ดังนี้ ด้านสถานที่จัดอบรม ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด...
Read more

สำนักบริหารฯ จัดโครงการสัมมนาแผนปฏิบัติการและการประกันคุณภาพตามยุทธศาสตร์องค์กร

[metaslider id=5583]

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการสัมมนาแผนปฏิบัติการและการประกันคุณภาพตามยุทธศาสตร์องค์กร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมอมันตา โฮเทล จังหวัดหนองคาย โดยรองศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมบรรยายในหัวข้อ "Voice of Busiess เสียงจากผู้นำองค์กร : วันนี้และพรุ่งนี้เราจะก้าวเดิน" พร้อมกันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวัฒน์ สายพันธู์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ "3 ปีเดินถึงไหนและอะไรที่เคยวางไว้ในแผนฯ"

นอกจากการบรรยายพิเศษจากผู้บริหารแล้ว ยังมีวาระการบรรยายจากหัวหน้ากลุ่มภารกิจต่างๆ เพื่อการรับรู้รับทราบ โดยมีราบละเอียดดังนี้ 1. "เสียงจากผู้รับบริการและความเสี่ยงใดที่ควรใช้ประกอบแผนฯ" บรรยายโดย นายสมโภชน์ ถิ่นปรุ หัวหน้ากลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน 2. "สะดวก พร้อมใช้ ถึงไหน และควรเป็นอย่างไรเพื่อให้คล่องตัว" บรรยายโดย นายเสนีย์ จันทร์ลุน หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 3. "หนึ่งมุมมองด้าน Happy 8++ และ HR อะไรที่ควรใส่เพิ่มในแผนฯ" บรรยายโดย นายสุรศักดิ์ แก้วคำแสน หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป 4. "องค์ความรู้ในองค์กร...

Read more