HTML tutorial   HTML tutorial   HTML tutorial

HTML tutorial     HTML tutorial     HTML tutorial

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมโครงการ “Happy Workplace ความสุขเราสร้างได้”

วันที่ 14 มีนาคม 2562 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นำโดย รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมและสรุปผลโครงการ “Happy Workplace ความสุขเราสร้างได้” ซึ่งจัดโครงการโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยในส่วนสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้ร่วมดำเนินโครงการเพื่อให้พนักงานในองค์กรมีความสุข ในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น คือด้าน Happy Relax, Happy Brain, Happy Body และ Happy Money เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานการสร้างองค์กรแห่งความสุข และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่บุคลากรมีบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 44 คน เป็นชาย 20 คน และเป็นหญิงจำนวน 24 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป รองลงมาคือกลุ่มพัฒนาวิชาการ และ กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา ตามลำดับ ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยแบ่งเป็นด้าน ดังนี้ ด้านสถานที่จัดอบรม ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านรองลงมาคือด้านด้านหัวข้อ/เนื้อหาในการจัดสัมมนา และ 2 ด้านที่เท่ากันคือด้านเอกสารประกอบการอบรมและรูปแบบการจัดกิจกรรม

ผลสำเร็จของโครงการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรม ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยแบ่งเป็นด้าน ดังนี้ มากที่สุดคือด้านวิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอด ความชัดเจนในการบรรยาย ด้านรองลงมาคือการเปิดโอกาสให้มีการซักถามและแสดงความคิดเห็น และความเหมาะสมของสถานที่ ตามลำดับ

Comments are closed.