คณะเกษตรศาสตร์


ปริญญาตรี มี 4 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต การประมง
วิทยาศาสตรบัณฑิต ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์การเกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์
ปริญญาโท มี 13 หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พืชไร่
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กีฏวิทยา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาโรคพืช
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พืชสวน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ธุรกิจการเกษตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พืชไร่ (นานาชาติ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การประมง
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรเชิงระบบ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สัตวศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (นานาชาติ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สัตวศาสตร์ (นานาชาติ)
ปริญญาเอก มี 11 หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พืชไร่
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาโรคพืช
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กีฏวิทยา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พืชสวน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พืชไร่ (อังกฤษ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การประมง
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เกษตรเชิงระบบ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สัตวศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (นานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สัตวศาสตร์ (นานาชาติ)