คณะเทคนิคการแพทย์


ปริญญาตรี มี 2 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย์
วิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบำบัด
ปริญญาโท มี 4 หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคนิคการแพทย์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กายภาพบำบัด
ปริญญาเอก มี 4 หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคนิคการแพทย์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ (นานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์