คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


ปริญญาตรี มี 2 หลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต การออกแบบอุตสาหกรรม
ปริญญาโท มี 4 หลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีอาคาร
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การออกแบบอุตสาหกรรม
การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
ปริญญาเอก มี 2 หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การวางแผนภาคและเมือง