คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี


ปริญญาตรี มี 7 หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรมและอีเว้นท์
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
บัญชีบัณฑิต
ปริญญาโท มี 4 หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์
บัญชีมหาบัณฑิต
ปริญญาเอก มี 2 หลักสูตร
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ