วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น


ปริญญาตรี มี 3 หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การปกครองท้องถิ่น
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การจัดการการคลัง
เทคโนโลยีบัณฑิต การจัดการงานช่างและผังเมือง
ปริญญาโท มี 2 หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การปกครองท้องถิ่น
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเอก มี 1 หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารกิจการสาธารณะ (นานาชาติ)