คณะทันตแพทยศาสตร์


ปริญญาตรี มี 1 หลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตร์
ปริญญาโท / ป.บัณฑิตขั้นสูง มี 6 หลักสูตร
(ป.โท)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมจัดฟัน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมบูรณะ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตแพทยศาสตร์


(ป.บัณฑิตขั้นสูง)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ปริญญาเอก มี 1 หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์ช่องปาก