คณะเศรษฐศาสตร์


ปริญญาตรี มี 1 หลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาโท มี 1 หลักสูตร
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ