คณะศึกษาศาสตร์


ปริญญาตรี มี 10 หลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทย
ศึกษาศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาญี่ปุ่น
ศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่น
ศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตรศึกษา
ปริญญาโท มี 9 หลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การวัดและประเมินผลการศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตรศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญาเอก มี 7 หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประสาทวิทยาศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การวัดและประเมินผลการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตรศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรและการสอน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์ศึกษา