คณะวิศวกรรมศาสตร์


ปริญญาตรี มี 8 หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเกษตร
ปริญญาโท มี 11 หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเกษตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมพลังงาน
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุและการผลิต
ปริญญาเอก มี 9 หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเคมี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเกษตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโยธา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมพลังงาน