คณะศิลปกรรมศาสตร์


ปริญญาตรี มี 4 หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ทัศนศิลป์
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศิลป์
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปะการแสดง
ปริญญาโท มี 3 หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ดุริยางคศิลป์
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ทัศนศิลป์
ปริญญาเอก มี 2 หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ดุริยางคศิลป์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม