บัณฑิตวิทยาลัย

ปริญญาโท มี 4 หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเวชศาสตร์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
การจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
ปริญญาเอก มี 3 หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเวชศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (นานาชาติ)