คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ปริญญาตรี มี 12 หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ วิชาเอกพัฒนาสังคม
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
ศิลปศาสตรบัณฑิต เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
ปริญญาโท มี 7 หลักสูตร

สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สารสนเทศศาสตร์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ลุ่มน้ำโขงศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญาและศาสนาตะวันออก
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาและวัฒนธรรมจีน

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์
ปริญญาเอก มี 7 หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สารสนเทศศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สังคมวิทยา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พัฒนศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาและศาสนาตะวันออก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย