วิทยาลัยนานาชาติ


ปริญญาตรี มี 6 หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ(นานาชาติ)
บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจสากล (นานาชาติ)

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว (นานาชาติ)
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ (นานาชาติ)