คณะแพทยศาสตร์


ปริญญาตรี มี 2 หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร์
เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
ปริญญาเอก มี 11 หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชวิทยา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรสิตวิทยา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จุลชีววิทยาทางการแพทย์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พยาธิชีววิทยา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สรีรวิทยาทางการแพทย์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์คลินิก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล (นานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เวชศาสตร์เขตร้อน (นานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กายวิภาคศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การพัฒนาสุขภาพชุมชน
ปริญญาโท 13 หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชวิทยา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปรสิตวิทยา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ประสาทวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยาทางการแพทย์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สรีรวิทยาทางการแพทย์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล (นานาชาติ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาชีวเวชศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พยาธิวิทยา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เวชศาสตร์เขตร้อน (นานาชาติ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เวชศาสตร์ชุมชน (นานาชาติ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาสุขภาพชุมชน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กายวิภาคศาสตร์
ป.บัณฑิต 14 หลักสูตร
ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ พยาธิวิทยากายวิภาค
ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ จิตเวชศาสตร์
ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ โสต ศอ นาสิกวิทยา
ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ วิสัญญีวิทยา
ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ รังสีวิทยา
ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ กุมารเวชศาสตร์
ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ จักษุวิทยา
ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ ออร์โธปิดิกส์
ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ อายุรศาสตร์
ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ ศัลยศาสตร์
ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ เวชศาสตร์ครอบครัว
ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน