คณะเภสัชศาสตร์


ปริญญาตรี มี 2 หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
ปริญญาโท / ป.บัณฑิต มี 9 หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเภสัชกรรม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรมคลินิก
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พิษวิทยา
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชภัณฑ์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรมแผนไทย
ประกาศนียบัตรบัณฑิต เภสัชบำบัด (ป.บัณฑิต)

ปริญญาเอก มี 2 หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ