คณะสาธารณสุขศาสตร์


ปริญญาตรี มี 4 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิทยาศาสตรบัณฑิต เอกคู่วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ปริญญาโท มี 9 หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต อนามัยสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการระบาด
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ชีวสถิติ
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารสาธารณสุข
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สุขภาพระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเอก มี 3 หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการระบาดและชีวสถิติ (นานาชาติ)