คณะวิทยาศาสตร์


ปริญญาตรี มี 14 หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติ
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สารสนเทศสถิติ
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา
วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี
วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์
วิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีวเคมี
วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์
วิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิสารสนเทศศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี

ปริญญาโท มี 19 หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถิติประยุกต์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมี
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมี
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีอินทรีย์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีสำหรับครู
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟิสิกส์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยาสำหรับครู
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นิติวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (นานาชาติ)
ปริญญาเอก มี 14 หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีววิทยา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เคมี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เคมีอินทรีย์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเคมี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ฟิสิกส์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (นานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จุลชีววิทยา