คณะเทคโนโลยี


ปริญญาตรี มี 4 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีธรณี
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิต
ปริญญาโท มี 5 หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีธรณี
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ความปลอดภัยและการจัดการคุณภาพของอาหาร (นานาชาติ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม (นานาชาติ)
ปริญญาเอก มี 3 หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีธรณี