คณะสัตวแพทยศาสตร์


ปริญญาตรี มี 2 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ปริญญาโท/ป.บัณฑิต มี 5 หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สหวิทยาการสัตวแพทย์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สัตวแพทย์สาธารณสุข
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สหวิทยาการสัตวแพทย์ (นานาชาติ)
ป.บัณฑิตทางสัตวแพทย์คลินิก สัตว์เลี้ยง
ปริญญาเอก มี 2 หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สหวิทยาการสัตวแพทย์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สหวิทยาการสัตวแพทย์ (นานาชาติ)