ข่าวสหกิจศึกษาทั้งหมด

By Admin / September 13, 2019

มข. ผนึกภาคีสหกิจ พัฒนาเครือข่ายสหกิจศึกษาระดับนานาชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการ พัฒนาขีดความสามารถคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  (กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสหกิจศึกษานานาชาติ) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ...

Read More
By / June 25, 2019

งานหลักสูตรและสหกิจศึกษาจัดประกวดนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน ภาคการศึกษาปลาย 2561

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์  ดร.ประพันธ์ศักดิ์  ฉวีราช  ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารณี หอมดี  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์...

Read More
By / June 6, 2019

มข. รับรางวัลสหกิจศึกษา นานาชาติดีเด่น พร้อมเป็นเจ้าภาพครั้งที่ 11

วันนี้ ( 6 มิถุนายน 2562) เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับรางวัล สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่นระดับชาติ เนื่องในวันสหกิจไทยครั้งที่ 10 นำโดย รศ.ประพันธ์ศักดิ์...

Read More
By Admin / May 28, 2019

สำนักบริหารฯ สร้างความร่วมมือสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสถานประกอบการ

โครงการสร้างความร่วมมือสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสถานประกอบการ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 27-29 พ.ค.2562 โดย ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ คณาจารย์ผู้บริหารคณะจากทั้ง 11 คณะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคลากรจากงานหลักสูตรและสหกิจศึกษา เพื่อสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสถานประกอบการและเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเสริมกระบวนทัศน์ด้านสหกิจศึกษาให้คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น...

Read More
By Admin / May 15, 2019

มข. มอบใบประกาศเกียรติคุณรางวัลประกวดผลงานสหกิจศึกษากลุ่มบริษัท พงสะหวัน กรุ๊ป

ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลประกวดผลงานสหกิจศึกษา ให้กับ สมบูน พงสะหวัน ประธานกรรมการบริการกลุ่มบริษัท พงสะหวัน กรุ๊ป ณ ที่โรงแรมคลาวพลาซ่า นครหลวงเวียงจันทน์ สปป....

Read More
By pronso / April 24, 2019

นักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน คว้ารางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ในโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และบุคลากรงานหลักสูตรและสหกิจศึกษา พร้อมตัวแทนนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ผ่านการคัดเลือกผลงาน ประเภทที่...

Read More
By pronso / January 21, 2019

โครงการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561

งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้จัดโครงการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร พิมล...

Read More
By pronso / December 25, 2018

ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาร่วมทบทวนแนวปฏิบัติและกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกันของกระบวนงานสหกิจศึกษาอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานประสานงานสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การทบทวนแนวปฏิบัติและมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมพรรณาราย จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ดังต่อไปนี้ 1)...

Read More
By pronso / November 22, 2018

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ต้อนรับคณะดูงานสหกิจศึกษา จาก มทร.ธัญบุรี

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา09.00-11.30 น. สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี   จำนวน 6 คน นำโดย...

Read More
By pronso / November 19, 2018

โครงการแนะนำและการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 08.30 น. งานประสานงานสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการ "แนะนำและการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561" (สำหรับนักศึกษาที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษา...

Read More
By pronso / October 5, 2018

โครงการสร้างความร่วมมือและติดตามประเมินผลสหกิจศึกษาอาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 26-29 สิงหาคม พ.ศ.2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นำทีมผู้บริหารและคณาจารย์ในคณะต่างๆ เดินทางเข้าร่วมโครงการสร้างความร่วมมือและติดตามประเมินผลสหกิจศึกษาอาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยมีรายชื่อผู้เข้าร่วมดังต่อไปนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา...

Read More
By pronso / October 4, 2018

ดูงานสหกิจศึกษานานาชาติ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30-12.00 น. สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5 คน...

Read More
By pronso / August 1, 2018

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียนและแนะนำสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561  งานประสานงานสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียนและแนะนำสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ชั้น 2 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ อาคารพิมล...

Read More
By pronso / August 1, 2018

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการนำเสนอผลงานและประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 งานประสานงานสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้จัดโครงการนำเสนอผลงานและประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 1-2  ชั้น 6...

Read More
By jeerge / May 4, 2018

ผู้บริหารสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเข้าร่วมพิธีปิดโครงการสหกิจศึกษาอาเซียน พงสะหวัน กรุ๊ป และบริษัท CKL จำกัด รุ่นที่ 6/2561

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ,รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และงานประสานงานสหกิจศึกษา เข้าร่วมพิธีปิดโครงการสหกิจศึกษาอาเซียน พงสะหวัน กรุ๊ป และบริษัท CKL จำกัด รุ่นที่ 6/2561 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ...

Read More
By jeerge / April 9, 2018

นักศึกษาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นคว้ารางวัล “การประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

นักศึกษาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านการคัดเลือกเข้าประกวดโครงการ “การประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสัมมนา 2 อาคาร 50 ปี เทคนิค...

Read More
By Win / February 9, 2018

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดอบรมอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๕

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ห้องบริรักษ์ ๒ ชั้น ๘ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา"...

Read More
By Win / September 7, 2017

โครงการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

โครงการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เภา สารสิน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น         วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆ จากประสบการณ์ในการทำงานและความเชื่อมโยงระหว่างคณาจารย์/นักศึกษาสหกิจศึกษากับภาคอุตสาหกรรม/สถานประกอบการในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ผู้บริหาร...

Read More
By jeerge / June 20, 2017

ผู้บริหารสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นวิทยากรในโครงการ “พัฒนาผู้บริหารด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา” มหาวิทยาลัยบูรพา

รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และ ผศ.ดร.สุมนา นีระ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในโครงการ "พัฒนาผู้บริหารด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา" โดยเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการด้านสหกิจศึกษาระดับนานาชาติ แด่คณาจารย์และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 7 มิ.ย 2560...

Read More
By jeerge / June 20, 2017

วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 และ ประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 20

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดย ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร และ ผศ.ดร.สุมนา นีระ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมเป็นวิทยากรใน วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8...

Read More
By pronso / April 27, 2017

นักศึกษาสหกิจศึกษารับรางวัลประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 นักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ผ่านการคัดเลือกผลงาน ประเภท ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ในโครงการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 9  ณ อาคาร...

Read More
By jeerge / April 3, 2017

โครงการสัมมนา ศึกษาดูงานสหกิจศึกษาอาเซียน เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และ โครงการประเมินและติดตามนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2560 งานประสานงานสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะหน่วยงานประสานงานด้านสหกิจศึกษาอาเซียนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ แม่ข่ายของเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้จัดโครงการ โครงการสัมมนา ศึกษาดูงานสหกิจศึกษาอาเซียน เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และประเมิน...

Read More
By jeerge / March 21, 2017

โครงการอบรม “หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 4”

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร"คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 4" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร เป็นประธานเปิดงาน...

Read More
By Win / January 31, 2017

โครงการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

งานประสานงานสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ดำเนิน     โครงการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559   วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ณ...

Read More
By Win / January 31, 2017

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

งานประสานงานสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559” วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล...

Read More
By Win / October 26, 2016

สำนักบริหารฯ แนะนำทุนและสถานประกอบการสหกิจศึกษาอาเซียน ณ วิทยาเขตหนองคาย

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ผศ.ดร.สุมนา นีระ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคุณมลิวรรณ เบ้าวัน หัวหน้างานประสานงานสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดบรรยายให้คำแนะนำแก่นักศึกษาในโครงการ "แนะนำทุนและสถานประกอบการสหกิจศึกษาอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น"...

Read More
By Admin / April 12, 2016

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา”

สำนักงานบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 8 – 10 เมษายน 2559 ณ โรงแรม ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล...

Read More
By Admin / November 30, 2015

โครงการแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 1/2558

วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “โครงการแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 1/2558” พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช...

Read More
By Admin / November 24, 2015

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าศึกษาดูงานข้อมูลเกี่ยวกับระบบงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการที่ได้รับการยอมรับด้านสหกิจศึกษา วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนา...

Read More