คณะเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี มี 4 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต การประมง
เกษตรศาสตรบัณฑิต  เกษตรนวัตกรรม
ปริญญาโท มี 11 หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พืชไร่
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สัตวศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กีฏวิทยา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โรคพืชวิทยา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พืชสวน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ธุรกิจการเกษตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การประมง
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรเชิงระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ปริญญาเอก มี 9 หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พืชไร่
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สัตวศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โรคพืชวิทยา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กีฏวิทยา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เกษตรเชิงระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พืชสวน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การประมง