คณะเทคนิคการแพทย์

ปริญญาตรี มี 2 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย์
วิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบำบัด
ปริญญาโท มี 4 หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กายภาพบำบัด
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคนิคการแพทย์
ปริญญาเอก มี 4 หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคนิคการแพทย์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์