test-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี มี 2 หลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรมศาสตร์
การออกแบบบัณฑิต การออกแบบ
ปริญญาโท มี 4 หลักสูตร
การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต  
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีอาคาร
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาปัตยกรรมศาสตร์
การออกแบบมหาบัณฑิต การออกแบบ
ปริญญาเอก มี 2 หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การวางแผนภาคและเมือง