คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตหนองคาย)

ปริญญาตรี มี 3 หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต (วิชาเอก 1.ธุรกิจระหว่างประเทศ 2.การเงินธุรกิจ)
บัญชีบัณฑิต
ปริญญาโท มี 1 หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม