คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

ปริญญาตรี มี 3 หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต  
บัญชีบัณฑิต  
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ปริญญาโท มี 2 หลักสูตร
บัญชีมหาบัณฑิต  
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
ปริญญาเอก มี 3 หลักสูตร
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว ไมซ์ และบริการ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ