วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

ปริญญาตรี มี 3 หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การจัดการปกครองท้องถิ่น
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การจัดการการคลัง
เทคโนโลยีบัณฑิต การจัดการเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน
ปริญญาโท มี 1 หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเอก มี 1 หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารกิจการสาธารณะ (หลักสูตรนานาชาติ)