คณะทันตแพทยศาสตร์

ปริญญาตรี (6 ปี) มี 1 หลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ปริญญาโท มี 4 หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมจัดฟัน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมประดิษฐ์ หลักสูตรนานาชาติ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมผู้สูงอายุ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มี 2 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ปริญญาเอก มี 1 หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์ช่องปาก