คณะเศรษฐศาสตร์

ปริญญาตรี มี 2 หลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต  
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ปริญญาโท มี 1 หลักสูตร
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ