บัณฑิตวิทยาลัย

ปริญญาโท มี 4 หลักสูตร
การจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเวชศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
ปริญญาเอก มี 2 หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเวชศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา