คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาตรี มี 8 หลักสูตร
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาตะวันตก
    วิชาเอกภาษาสเปน
    วิชาเอกภาษาเยอรมัน
    วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาตะวันออก
    วิชาเอกภาษาจีน
    วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์
    วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
    วิชาเอกพัฒนาสังคม
ศิลปศาสตรบัณฑิต เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
ปริญญาโท มี 7 หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สหวิทยาการสังคมศาสตร์
สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สารสนเทศศาสตร์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญาและศาสนาตะวันออก
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ลุ่มน้ำโขงศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาและวัฒนธรรมจีน
ปริญญาเอก มี 7 หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พัฒนศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สารสนเทศศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สังคมวิทยา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาและศาสนาตะวันออก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาไทย