วิทยาลัยนานาชาติ

ปริญญาตรี มี 4 หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ศิลปศาสตรบัณฑิต การระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
ศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ปริญญาโท มี 1 หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)